• Pozor: Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia, 

      tí, ktorí ste sa nedostavili na prvý termín kontroly elektronickej prihlášky a protokolov, dostavte sa na kontrolu dňa 19. 5. 2020 (utorok) od 14,00 do 18,00 hod.

       Súčasťou kontroly je aj  PROTOKOL - prijatie do 1. ročnika so splnomocnením, ktorý vyplňte a prineste so sebou (stiahnete si ho kliknutím na slovo PROTOKOL).

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
      • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu. 

       

      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero. 

     • Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia,

      dostavte sa do školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia. 

      Usmernenie 

      Dňa 4. mája (pondelok) od 14,00 do 18,00 hod. sa dostavia rodičia deti, ktorých  priezvisko dieťaťa je pod písmenom A až L.

      Dňa 5. mája (utorok) od 14,00 do 18,00 hod. sa dostavia rodičia deti, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom M až Z.

       Súčasťou kontroly je aj  PROTOKOL - prijatie do 1. ročnika so splnomocnením, ktorý vyplňte a prineste so sebou (stiahnete si ho kliknutím na slovo PROTOKOL).

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
      • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu. 


      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero. 

     • Prihláška ETV/NBV

     • Milí rodičia,

      žiadame Vás, aby ste vypísali prihlášky na ETV/NBV a najneskôr do 15.5.2020 ich zaslali na mail svojim tr. učiteľom  (v prípade, ak máte tú možnosť, môžete ich  naskenovať a zaslať). Bližšie informáce Vám poskytnú triedni učitelia. 

      Prihláška ETV/NBV

     • Pozor oznam: Prijímanie detí do MŠ

     •   Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pre školský rok 2020/2021  

       

      Na klade Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať

      za podmienok:

       podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať

      bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, pripadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možnosti

      konkrétnej materskej školy s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení;

       potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;

      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, nebude sa

      vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdevacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt;

       

      Žiadosti o prijatie dieťaťa MŠ Grösslingova sa budú podávať:

       

      • elektronicky na adresu materskej školy termíne od 4.mája 2020 do 13. mája 2020 (Elektronická prihláška bude dostupná a spustená na webstránke od 4.5. do 13.5.2020)

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa /dostupné na webe školy/ prinesiete dodatočne.

       

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30.júna 2020.

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.pdf

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

      Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00. 

      Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale najlepšie bezodkladne, od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 prvé triedy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.

       Najneskôr do dvoch týždňov (a najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

      o    občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)

      o    rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)

      o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

      Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na stiahnutie na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

      Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci.

      Elektronická prihláška

     • Triedne aktívy

     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2020
      I. stupeň  o 16.30
      II. stupeň o 17.00
     • Informácie o LVK

     • Vážení rodičia!

      Podmienkou účasti žiaka na lyžiarskom výcviku je odovzdanie tlačiva, ktoré je v prílohe tohto ozanamu. Na tlačive je potrebné mať aj potvrdenie od lekára o spôsobilosti žiaka.
      Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivo je nutné odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 23.1.2020
      Vyhllásenia LVK 
      Informácie LVK 
    • Skvelé ocenenie v súťaži Deti pre Bratislavu
     • Skvelé ocenenie v súťaži Deti pre Bratislavu

     • V závere roka nás potešil úžasný vianočný darček. Naši šikovní herci z divaDielka Ajo a Šimonko z 5.A, Tomáško a Davidko z 5.B, Alicka, Sárka, Martinka, Amelia, Lea a Matúš z 8.A, Ondrej z 8.B a Lucka a Tánička z 9.A  sa svojou hrou V kráľovstve Elfov v súťaži Deti pre Bratislavu umiestnili na 3. mieste a získali na realizáciu svojho projektu sumu vo výške 1 000 eur. Hra súťažila v oblasti Ekológia a verejný priestor a na scenári sa podieľali Martin H. a Matúš z 8.A. Porota ocenila ideu hry, kreatívny prístup a rozhodla sa podporiť ju aj mimoriadnou cenou vo výške 5 000 eur pre školu.

      Zástupcovia nášho divadelného tímu Matúš, Šimon a Ajo sa v stredu 18. decembra stretli v Primaciálnom paláci s  primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, ktorý im odovzdal diplomy.

      Verím, že tento úspech bude motiváciou aj pre ďalšie deti, aby sa zapájali do nových projektov.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii povestí Šaliansky Maťko.  Spolu v troch kategóriách sa zúčastnilo 15 detí.

      Výsledky:

      1. Kategória (2. a 3. ročník)
      1. miesto : Karolína N. z 2.C
      2. miesto : Jakub M. z A
      3. miesto : Lukáš V. z 2.A

                      Viktor D. z 3.B

       

      1. Kategória (4. a 5. ročník)
      1. miesto : Filip V. z 5.A
      2. miesto : Viktoria G. zo 4.A
      3. miesto : Barbara R. zo 4.B
      1. Kategória (6. a 7. ročník)
      1. miesto : Jakub G. zo 7.A
      2. miesto : Damián K. zo 6.C

      Víťazi vo všetkých kategóriách nás budú reprezentovať na Okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári. Blahoželáme  a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej recitačnej súťaže v prednese povestí.

       

    • Veľkolepá Vianočná akadémia
     • Veľkolepá Vianočná akadémia

     • V réžii triednych učiteľov a pani učiteľky Hostovej sa uskutočnila i tento rok veľkolepá Vianočná akadémia žiakov II. stupňa.

      Moderátori programu, Lucka a Samuel, uvádzali pestrý, dynamický a neopakovateľný program.

      K príjemnej atmosfére prispeli i výzdoba školy a nádherné, vkusné a estetické darčeky vo vianočnej burze. Veľké ďakujem patrí rodičom za chutné  sladké dobroty i za to, že si našli čas a prišli podporiť túto predvianočnú akciu.

      Ďakujeme i vedeniu školy za pomoc a podporu pri prezentácii školy i pracovníčkam školskej jedálne za prípravu vianočného občerstvenia. Touto akciou sme otvorili už tradičný sviatok zimného slnovratu.