• Vážení rodičia,

     ak máte záujem, aby Vaše dieťa v školskom roku 2021/2022 navštevovalo školský klub detí, vyplnenú žiadosť (klikni sem) o prijatie do ŠKD odovzdajte do 24. 6. 2021 triednej vychovávateľke alebo triednemu vychovávateľovi.               

     Ďakujeme

      

      

     VÁŽENÍ RODIČIA,

     všetky platby za ŠKD v tomto kalendárnom roku treba uhradiť do 10. 12. 2020, aj poplatok za január 2021. Skontrolujte si, prosím, či máte uhradené všetky poplatky. Ak to tak nie je, prosím, uhraďte ich.

      

      

     Organizácia ŠKD od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020

     Dieťa sa prijíma do školského klubu detí na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Okrem žiadosti je potrebné vyplniť tlačivo rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a odovzdať ho vychovávateľke/vychovávateľovi príslušného oddelenia.

     Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe žiadosti o odhlásenie.

     Žiadosť o prijatie do ŠKD, rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD si môžete stiahnuť z webovej stránky školy v kolónke Tlačivá do ŠKD.

      

     Povinný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 40 € mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 10 eur mesačne. Ďalšie zľavy z poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD nájdete vo VZN č.1/2020 § 4. Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo trvalým príkazom na číslo účtu SK 52 0200 0000 0016 5725 5651, VS špecifický kód dieťaťa.

     Do správy pre prijímateľa vždy treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a obdobie, za ktoré platíte.

      

     Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (vyhláška MŠ SR z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, § 2 odsek 6).

      

     Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne (tamže, § 3 odsek 6).

     Ranná služba

     7.00 – 8.00

     3. B   

     Koncovka

      

       

      

     V prípade, že majú všetky triedy triedne aktívy ZRŠ, je koncovka v jedálni.

     Deti si treba vyzdvihnúť z ŠKD po vyučovaní alebo po obede do 13.30 hod., v prípade akcie mimo školy aj skôr, po hlavnej činnosti najskôr od 15.30 hod.

     Kultúrne podujatia – kino, Bibiana, múzeum, bábkové divadlo a iné sa začínajú o 14.00 hod. Návrat je o 16.00 – 16.30 hod. a závisí od dĺžky podujatia.

     Informácie o programoch sú k dispozícii na nástenkách ŠKD na 1. a 2. stupni.

      

      

                                                                       O

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482