•  

     Organizácia ŠKD 

     Dieťa sa prijíma do školského klubu detí na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Okrem žiadosti je potrebné vyplniť tlačivo rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a odovzdať ho vychovávateľke príslušného oddelenia.

     Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe žiadosti o odhlásenie.

     Žiadosť o prijatie do ŠKD, rozsah denného pobytu dieťaťa v ŠKD a žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD si môžete stiahnuť z webovej stránky školy v kolónke Tlačivá do ŠKD.

      

     Povinný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 40 € mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 10 eur mesačne. Ďalšie zľavy z poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD nájdete vo VZN č.1/2020 § 4. Príspevok sa uhrádza bankovým prevodom alebo trvalým príkazom na číslo účtu SK 52 0200 0000 0016 5725 5651, VS identifikačné číslo žiaka.

     Do správy pre prijímateľa vždy treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu a obdobie, za ktoré platíte.

      

     Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (vyhláška MŠ SR z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, § 2 odsek 6).

      

     Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne (tamže, § 3 odsek 6).

     Ranná služba

     7.00 – 8.00

     v budove 1. stupňa   

     Koncovka

      

       

      

     V prípade, že majú všetky triedy triedne aktívy ZRŠ, je koncovka v jedálni.

     Deti si treba vyzdvihnúť z ŠKD po vyučovaní alebo po obede do 13.30 hod., v prípade akcie mimo školy aj skôr, po hlavnej činnosti najskôr od 15.30 hod.

     Kultúrne podujatia – kino, Bibiana, múzeum, bábkové divadlo a iné sa začínajú o 14.00 hod. Návrat je o 16.00 – 16.30 hod. a závisí od dĺžky podujatia. 

     Návštevy kultúrnych a iných podujatí závisia od aktuálnej pandemickej situácie. 

     Informácie o programoch Vám poskytnú triedne vychovávateľky. 

      

      

                                                                       O