• Stopy na snehu i v nás

     • Zima k nám prichádza na Martina.

      Koníky s ňou bežali a vyzváňali po cestách.

      Bola nová, svieža a zostávali za ňou stopy na bielom povrchu.

      Vyhrávala nám v kachliach a my sme rozprávkovo zaspávali...

       

      Preto mám rád zimu.

      Pre jej premeny a tajomstvá.

      Pre slávnostný čas fašiangov.

      Pre tichosť a bujnosť...

       

      Začala som slovami maliara a sochára Vladimíra Kompánka, ktorého výstavu sme navštívili s deťmi IV. oddelenia ŠKD (2. B) 5. februára 2020 v Mirbachovom paláci. Umelcova tvorba bola zameraná na zimu, na obdobie fašiangov, ktoré s ňou priamo súvisia. Autor sa narodil v Rajci a práve toto miesto bolo veľkou inšpiráciou pre jeho diela.

      Na začiatku si deti vypočuli krátky príhovor o práci a dielach pána umelca, obdivovali jeho obrazy a sochy. Zahrali si plachtovú hru, len pomocou rúk a hmatu hádali, kto sa pod plachtou nachádza. Nikto nikoho neuhádol. Potom v skupinkách skladali z drevených paličiek obrazy, veľmi nápadité a krásne. Vyvrcholením bola tvorba masiek technikou vyškrabávania.

                                         Z. K.

     • O mačke, ktorá urobila najdôležitejšie rozhodnutie v živote


     • V pondelok 2. marca 2020 deti IV. oddelenia ŠKD (2. B) navštívili Staromestskú knižnicu. Nebola to však obyčajná návšteva, pri ktorej si prečítajú časopisy a požičajú knihy. V tomto roku oslávia 65. narodeniny dvaja slovenskí spisovatelia. Pri tejto príležitosti pripravila knižnica pre deti podujatie s názvom Králi detských kníh Daniel Hevier a Ján Uličiansky.

                  Čítali sme si z knihy Líza, mačka z Trojice. Sú to príbehy mačky Lízy, ktorá sa presťahovala z Bratislavy do Banskej Štiavnice. Ak chcete vedieť, prečo a aké neuveriteľné dobrodružstvá pritom zažila, prečítajte si túto veselú knižku Jána Uličianskeho.

                  Deti sa od pani knihovníčky Evy dozvedeli výsledky čitateľskej súťaže. Najúspešnejší čitatelia Esterka, Sárka a Julka si od spolužiakov právom vyslúžili potlesk a od pani knihovníčky pekné ceny.

                  Víťazom a všetkým usilovným čitateľom srdečne gratulujeme!

                              MD

     • Netradičný koniec školského roka

     •      Školský rok 2019/2020 bol netradičný a výnimočný.

      Plný výnimočných udalostí, výnimočných zážitkov. Vedomosti a nové zručnosti sme získavali výnimočným spôsobom a my pedagógovia, deti a rodičia sme sa týmto novým okolnostiam, ktoré nám pripravil vírus COVID-19, museli prispôsobiť. A to sa nám podarilo ...

      Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, žiakom i rodičom ... zvládli sme to.

           Sme šťastní, že aspoň rozlúčku s uplynulým školským rokom sa podarilo usporiadať v škole, spoločne.

      Je pravda, že i ona bola výnimočná a netradičná, o čom svedčia i fotografie.

       

      Prajeme veselé prázdniny!                                                                              M.H.

     • OVEROVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODPIS PRIHLÁŠOK MŠ

     • Vážení rodičia,

      dostavte sa do materskej školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia.                          

      Overovanie údajov bude prebiehať vo vedľajšej budove MŠ (bývalé Prešporkovo), kde je vstup do budovy priamo  z ulice Grosslingová, nie v hlavnej budove ZŠ s MŠ.

       

      Usmernenie 

       

      V stredu 10.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých  priezvisko dieťaťa je pod písmenom A až G;

      Vo štvrtok 11.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom H až M;

      V piatok 12.6.2020 od 10.30 do 13.00 hod. sa dostavia rodičia detí, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom  N až V;

       

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa;
      • občiansky preukaz;
      • vytlačené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa;
      • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu;

       

      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2020.

       

     • Vyhodnotenie súťaže

     • Srdečne blahoželáme Ivkovi L. ktorý sa na základe počtu hlasov umiestnil na 2.mieste výtvarnej súťaže Aká je budúcnosť cestovania? Keďže súťažil za celú triedu, chceme sa mu srdečne touto cestu poďakovať. 

      Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí hlasovali za túto nádhernú výtvarnú prácu.

     • ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

     • Pri príležitosti 75. výročia Víťazstva v druhej svetovej vojne Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva.“ Medzinárodná porota zložená zo špičkových výtvarníkov ocenila prácu nášho žiaka Miška B. z 5.A špeciálnou cenou. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechu!

     • Pozor: Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia, 

      tí, ktorí ste sa nedostavili na prvý termín kontroly elektronickej prihlášky a protokolov, dostavte sa na kontrolu dňa 19. 5. 2020 (utorok) od 14,00 do 18,00 hod.

       Súčasťou kontroly je aj  PROTOKOL - prijatie do 1. ročnika so splnomocnením, ktorý vyplňte a prineste so sebou (stiahnete si ho kliknutím na slovo PROTOKOL).

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
      • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu. 

       

      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero. 

     • Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia,

      dostavte sa do školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia. 

      Usmernenie 

      Dňa 4. mája (pondelok) od 14,00 do 18,00 hod. sa dostavia rodičia deti, ktorých  priezvisko dieťaťa je pod písmenom A až L.

      Dňa 5. mája (utorok) od 14,00 do 18,00 hod. sa dostavia rodičia deti, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom M až Z.

       Súčasťou kontroly je aj  PROTOKOL - prijatie do 1. ročnika so splnomocnením, ktorý vyplňte a prineste so sebou (stiahnete si ho kliknutím na slovo PROTOKOL).

      Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

      • rodný list dieťaťa,
      • občiansky preukaz,
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
      • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu. 


      Rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero. 

     • Prihláška ETV/NBV

     • Milí rodičia,

      žiadame Vás, aby ste vypísali prihlášky na ETV/NBV a najneskôr do 15.5.2020 ich zaslali na mail svojim tr. učiteľom  (v prípade, ak máte tú možnosť, môžete ich  naskenovať a zaslať). Bližšie informáce Vám poskytnú triedni učitelia. 

      Prihláška ETV/NBV

     • Pozor oznam: Prijímanie detí do MŠ

     •   Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pre školský rok 2020/2021  

       

      Na klade Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať

      za podmienok:

       podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať

      bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, pripadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možnosti

      konkrétnej materskej školy s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení;

       potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;

      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, nebude sa

      vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdevacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt;

       

      Žiadosti o prijatie dieťaťa MŠ Grösslingova sa budú podávať:

       

      • elektronicky na adresu materskej školy termíne od 4.mája 2020 do 13. mája 2020 (Elektronická prihláška bude dostupná a spustená na webstránke od 4.5. do 13.5.2020)

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa /dostupné na webe školy/ prinesiete dodatočne.

       

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30.júna 2020.

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.pdf

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

      Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00. 

      Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale najlepšie bezodkladne, od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 prvé triedy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.

       Najneskôr do dvoch týždňov (a najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

      o    občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)

      o    rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)

      o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

      Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na stiahnutie na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

      Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci.

      Elektronická prihláška

     • Triedne aktívy

     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2020
      I. stupeň  o 16.30
      II. stupeň o 17.00
     • Informácie o LVK

     • Vážení rodičia!

      Podmienkou účasti žiaka na lyžiarskom výcviku je odovzdanie tlačiva, ktoré je v prílohe tohto ozanamu. Na tlačive je potrebné mať aj potvrdenie od lekára o spôsobilosti žiaka.
      Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivo je nutné odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 23.1.2020
      Vyhllásenia LVK 
      Informácie LVK 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482