• O združení

    • Združenie rodičov je hlavným nástrojom v rukách rodičov, ako mať možnosť rozhodovať o niektorých činnostiach, akciách či investíciách školy, ako mať istotu, že názor rodiča sa dostane na tie správne miesta a bude vypočutý. Výkonným orgánom Združenia rodičov je Rada rodičov.

     Rada rodičov pozostáva v školskom roku 2020/2021 z 19 členov (zástupcov tried). Každý člen je triednym zástupcom a je volený vždy na začiatku školského roka na prvom ZRPŠ. Väčšinou zostáva triednym zástupcom ten istý rodič počas celej školskej dochádzky. Samozrejme, v prípade nespokojnosti rodičov či triedneho zástupcu, prípadne jeho pracovnej zaneprázdnenosti, je možná zmena alebo zastupovanie kedykoľvek počas trvania školského roka. Na miesto odvolaného či odídeného zástupcu však musí byť zvolený ďalší rodič, aby mala trieda stále zastúpenie v Rade rodičov.

     Názor každého dieťaťa, rodiča či priateľa školy je dôležitý, preto pokiaľ máte akékoľvek nápady, návrhy či pripomienky, povedzte o nich svojim triednym zástupcom alebo napíšte priamo nám.

     Triedny zástupca tlmočí Rade rodičov požiadavky, priania či výhrady rodičov zo svojej triedy, ktorými sa následne Rada rodičov zaoberá na svojich stretnutiach. Na pravidelných ZRPŠ potom triedny zástupca informuje rodičov o dianí a plánoch školy, či o riešení aktuálnych problémov.

     Rada rodičov sa stretáva minimálne 4-krát do roka, podľa potreby aj častejšie.

     Trieda Meno E-mail Poznámky
     1.A
          
     1.B

      
     2.A Hana Lasicová hana.lasicova@gmail.com  
     2.B
     Katarína Gašová kgasova.kg@gmail.com  
     3.A Norbert Maur norbertmaur@gmail.com  
     3.B
     Vieroslav Borš vieroslav.bors@gmail.com  
     4.A Roland Vízner 1A.grosslingova@gmail.com  
     4.B Hana Lasicová hana.lasicova@gmail.com  
     4.C
     Lenka Gabrhelová lenka.gabrhelova@gmail.com  hospodár RR
     5.A Daša Ferková dadianka@gmail.com  
     5.B Barbora Štrbáková bstrbakova@gmail.com  
     6.A Ivan Bojna skola@akib.sk  
     6.B Zuzana Wolf zuzanka.wolf@gmail.com  predseda RR
     7.A Renata Józsová jozsa@chello.sk  
     7.B
     Jana Ješková jana.jeskova@me.com  
     8.A Martina Mrnková mrnkova78@gmail.com  
     8.B Peter Styk peter@artistyk.sk  
     8.C Miroslava Švecová svecova.mk@gmail.com  
     9.A Lucia Čírová lucia.cirova@gmail.com  
     9.B Vladimíra Šolinová vladimira.solinova@gmail.com  
      


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482