• PO DLHOM ČASE V NAŠEJ OBĽÚBENEJ GALÉRII 19

     • V pondelok 16.5.2022 sme so žiakmi 9.B a 6.A po dlhej covidovej pauze opäť navštívili Galériu 19. Veľkou poctou pre nás bolo to, že komentovanú prehliadku k výstave viedol kurátor výstavy p. Marián Meško a samotná autorka výstavy p. Sara Zahorjanová, ktorá kvôli nám pricestovala až z Prahy, kde aktuálne žije a tvorí. Žiaci p. výtvarníčku „vyspovedali“ a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií z jej života a procesu tvorby. Už teraz sa tešíme na ďalšiu zaujímavú výstavu.

     • DEŇ EURÓPY V STAREJ TRŽNICI

     • Deň Európy - 9.máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. Naši siedmaci si tento deň pripomenuli účasťou na zaujímavej akcii, ktorá sa konala v Starej tržnici. Program bol veľmi pestrý, okrem diskusií, zaujímavých kvízov a workshopov sme si mohli pozrieť aj divadelné predstavenie podľa hry Heimatkleid od Kirsten Fuchs: Naše šaty v prevedení divadla LUDUS. Každý z nás odišiel bohatší nielen o vysúťažené vecné predmety, ale aj o nové vedomosti a zážitky.

     • Dôležitý oznam

     •  

      Dňa 18. 5. 2022 sa na škole uskutoční Testovanie 5. 

      Žiaci 6. - 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

      Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                                  Mgr. M. Hronská 

                                                                          riad. školy

     • Obrovský úspech v medzinárodnej výtvarnej súťaži LIDICE 2022

     • Medzinárodná výtvarná súťaž LIDICE bola založená v roku 1967 k ucteniu pamiatok detských obetí z českej obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch. Tohto roku sa konal jubilejný 50. ročník a jeho témou bolo „múzeum“. Do súťaže bolo prihlásených 14 527 výtvarných prác z celého sveta. Práce našich žiakov boli ocenené lidickou medailou za kolekciu grafiky, čo je najvyššie ocenenie v súťaži, a to práca Jurka M., Zarky W., Dianky F. (5.A), Lejky D., Agnes F. (7.A), Bruna F. (8.C), Bibiany B. (9.B) a ďalšia práca Jurka M. (5.A) bola ocenená čestným uznaním. Slávnostná vernisáž sa v Lidiciach uskutoční 2.júna. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z obrovského úspechu! 

     • OK v malom futbale mladších žiakov

     • Po dvoch rokoch obdobia bez športových súťaží si žiaci našej školy opäť mohli zmerať sily vo futbale.

      Po troch víťazstvách v predkole súťaže, kde sme postupne zdolali ZŠ Palackého 3:2, ZŠ Dunajskú 4:0 a ZŠ Vazovovu 2:0, mohli chalani ako víťazi pokračovať vo finálovom kole, ktoré sa odohralo 4.mája na NŠK 1922.

      Po slušnom výkone sme porazili ZŠ Mudroňovu 6:4 ale na ZŠ Palackého a ZŠ Palisády (Deutche Schule) sme už nestačili. Konečné tretie miesto bolo zaslúžené a ceny si žiaci prevzali od predsedu SFZ p.Kováčika.

      Za spomenutie určite stojí aj fakt, že Alex Z. bol druhým najlepším strelcom turnaja s trinástimi presnými zásahmi.

      Reprezentovali nás: Kirill Ch., Konstantin Ch., Matej H., Lukáš D., Richard R., Martin P., Matúš J., Alex Z., Juraj K.

      Gratulujeme!

     • Cena Ministerstva školstva vo výtvarnej súťaži

     • Naši šikovní výtvarníci sa zapojili do 9. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Memoriál Milana Rastislava Štefánika s podtitulom Nebeské divadlo. Práca našej žiačky Lejky D. zo 7.A získala v súťaži Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pekné práce! 

     • O škaredom káčatku

     • Vo štvrtok 21.4. 2022 deti I. a II. oddelenia ŠKD ( 1.A a 1.B ) navštívili divadelné predstavenie “O škaredom káčatku” v Bibiane.
     • Šachový krúžok

     • Na škole sa obnovuje šachový krúžok pre deti 1. stupňa s novou trénerkou, bude v stredy medzi 16.00 - 17.00 so začiatkom 4. mája 2022.

      Cena do konca školského roka je 20 €. Limit na krúžok je 10 detí.

      V prípade záujmu sa prihláste na olga.caletkova@gmail.com.

     • USMERNENIE K ZÁPISU a PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZŠ NA ŠK. R. 2022/2023

     • Povinná školská dochádzka; koho sa týka zápis:

      • Dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31.augusta 2022,
      • Dosiahne školskú spôsobilosť,
      • Deti, ktorým už bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok,
      •  Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v  nasledujúcom školskom roku 2022/2023 bude pokračovať v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad), pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022.

      Kedy  možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku:

      • Musí mať absolvované predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca predloží potvrdenie príslušnej MŠ (PRíLOHA č. 1),
      • Musí byť súhlasné vyjadrenie CPPPaP,
      • Musí byť súhlasné vyjadrenie detského pediatra.

      Dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť aj po dovŕšení 6 rokov do 31.8.2022; ako mám postupovať?

      •  materskej škole, ktorú dieťa navštevuje predložím:
      • Písomné odporúčanie CPPPaP,
      • Písomné odporúčanie pediatra,
      • Žiadosť zákonného zástupcu,
      • Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Kde žiak plní povinnú školskú dochádzku:

      • V školskom obvode, kde má žiak trvalý pobyt ( spádová škola),
      • V inej škole ako spádovej, ak ho riaditeľ inej školy prijme.

      Termín zápisu:

      -29. apríl 2022 piatok od 14,00 h do 18,00 h.

      - 30. apríl 2022 sobota od 8,00 h do 12,00 h.

       

      Spôsob zápisu:

      • Prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na www.zsgrosslingova.sk,+ prikladá aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskeho preukazu rodičov, alebo
      • V listinnej podobe, ktorú si zákonný zástupca osobne vyzdvihne v kancelárii školy + prikladá kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu OP rodičov.
      • Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online na stránke školy, ktorá bude zverejnená od 1. apríla do 25. apríla 2022 do 15,00 hod.
      • POZOR! Po tomto termíne bude elektronická prihláška nefunkčná.

       

      Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami :

      -zákonný zástupca spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

       

      Rozhodnutie o prijatí do základnej školy:

      • O prijatí riaditeľ rozhodne do 15. júna 2022 ( archivuje prihlášku a rozhodnutie),
      • Do 30. júna 2022 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt ( podľa § 60 ods. 2 školského zákona).
      • Pri rozhodovaní o prijatí na základné vzdelávanie riaditeľ postupuje podľa Správneho poriadku.

       

      Podpisy zákonných zástupcov na elektronickej alebo papierovej prihláške:

      • Sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa,

       

      Podpis len jedného zákonného zástupcu :

      Výnimky:

      • Jednému rodičovi bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností

       ( je možné preukázať neoverenú kópiu rozhodnutia súdu ),

      • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu ),
      • Zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou  a vec neznesie odklad, rodič predloží písomné vyhlásenie (PRÍLOHA č. 2)
      • Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, musia riaditeľovi školy doručiť  písomné vyhlásenie (PRÍLOHA č. 3)

      Rozhodnutie o prijatí a doručenie rozhodnutia:

      • Sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa,
      • Sa doručí len jednému zákonnému zástupcovi, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a spolu s podanou prihláškou doručili riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (PRÍLOHA č. 3),
      • V prihláške je uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, doručí sa rozhodnutie len na uvedenú adresu,
      • Ak zákonní zástupcovia majú v prihláške rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

       

      Prehlásenie Prevádzkovateľa ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,811 09 Bratislava, IČO: 31810993:

      Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-50. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       

      Bližšie informácie Vám radi zodpovieme telefonicky, mailom.

       

       

       

      V Bratislave 21. marca 2022                                                                                     Mária Hronská

                                                                                                                                        riaditeľka školy

       

      PRíLOHA č. 1

      PRíLOHA č. 2

      PRíLOHA č. 3

     • Projekt pomoci pre deti z Ukrajiny

     •      V tejto neľahkej dobe staromestské školy spájajú svoje sily a pomáhajú deťom z Ukrajiny, ktoré pribúdajú do našich škôl a potrebujú pomoc.

      Príchod do školy pre nich znamená veľkú zmenu. Nové prostredie, noví spolužiaci, učitelia, iné zvyky, iné požiadavky. A k tomu mnoho otázok. Ako bude moja nová škola vyzerať? Nájdem si kamarátov? Budeme si rozumieť?

           Preto, reagujúc na túto situáciu, British International School v spolupráci so staromestskými školami spustila projekt pomoci tzv. „shool boxes“, v ktorom slovenské deti tejto školy spolu so svojimi rodičmi zakúpili pre ukrajinské deti nové aktovky a naplnili ich školskými potrebami. Svojim novým ukrajinským kamarátom doplnili aj konkrétne venovania. Svoje darčeky svojpomocne rozviezli na jednotlivé staromestské školy.

           A podarilo sa ...

      Vyvolali veľkú radosť a veríme, že aj pocit, že sú u nás vítaní.

      ĎAKUJEME.

       

     • Dôležitý oznam

     • Dňa 6. 4. 2022 sa na škole uskutoční Testovanie 9. 

      Žiaci 5. - 8. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

      Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                                  Mgr. M. Hronská 

                                                                          riad. školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482