• Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe odporúčania Ministerstva školstva a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy bude v dňoch 13. a 14. septembra 2021 (pondelok a utorok) z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku na našej škole riaditeľské voľno - nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

      Všetci žiaci budú automaticky odhlásení z obedov.

      V školských laviciach sa opäť uvidíme 16. septembra 2021 (štvrtok), nakoľko dňa 15. septembra (streda) je deň pracovného pokoja.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

      vedenie ZŠ s MŠ M.R. Štefánika 

     • OZNAM PRE RODIČOV - SAMOTESTY NA DOM. POUŽITIE

     • Vážení rodičia,

      antigénové samotesty na domáce použitie sme vyzdvihli podľa pokynov v predchádzajúcom ozname.  Teraz ich budeme triediť a následne budete informovaní, kedy si ich proti podpisu prídete prevziať do školy. Upozorňujeme vás, že každé použitie samotestu musíte škole nahlásiť cez Edupage.

       Ďakujeme za pochopenie. 

     • Odovzdávanie samotestov pokyny

     • Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

       

      keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, budeme Vám, na základe pokynov MŠVVaŠ SR, v tejto fáze distribuovať len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa.

      Testy budú vydávané nasledovne:

      Kedy: 6. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 !!!! Poprosím o dodržanie času.

      Kde: Pri starom letisku 10, Vajnory (sklad sa nachádza oproti OC Vajnoria, zelený plot, treba vojsť do areálu, foto miesta prikladám v prílohe mailu)

      Čo si treba priniesť: je nutné preukázať záujem o  samotesty zo strany rodičov, ak ich neprinesiete, testy Vám nebudú vydané (napr. dokladom z edupage, eškoly alebo e-mailovou komunikáciou), pečiatku školy, tašku na testy, auto.

       

      Postup distribúcie:

      1.   Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vytlačí návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webstránky: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

      2.   Zamestnanec školy (najlepšie triedny učiteľ) z krabice so samotestami pred rodičom, podľa možností v rukaviciach, vloží do pripraveného igelitového vrecúška:

      ·     5 kusov skúmaviek s roztokom,

      ·     5 kusov vrchnákov s kvapkadlom,

      ·     5 kusov testovacích platničiek.

      3.   Do pripraveného igelitového vrecúška zamestnanec školy doloží:

      ·     5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – nie tyčinky z krabice so samotestami, ale tyčinky, ktoré boli dodané extra.

      4.   Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (vzor v prílohe – určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

      5.   Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      6.   Zvýšené náklady spojené s distribúciou samotestov môže škola uhradiť z príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením protiepidemických opatrení, ktoré boli koncom augusta poukázané školám, príp. z prebytkových zdrojov zo vzdelávacích poukazov.

       

      S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800 / 174 174. V prípade otázok ohľadom postupu zo strany školy sa môžete obrátiť na covid19@minedu.sk, resp. call centrum 0800 / 138 033.

       

       

      S pozdravom

      Mgr. Lenka Košáňová

      Hlavný radca | odd. špecializovaných činností

      odbor školstva

       

      Tomášikova 46 | 832 05  Bratislava | Slovenská republika

      ( +421 9610  46434 | 0905/200 543

      * lenka.kosanova@minv.sk | www.minv.sk

     • ŠTVORNÁSOBNÝ ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

     • Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma, organizovala už 7. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže India očami slovenských detí. Deti prostredníctvom súťaže spoznávajú nielen indickú kultúru, jej pestrofarebnosť, prírodu, ale aj čítajú indické príbehy a rozprávky, ktoré následne ilustrujú. Na konci letných prázdnin nás veľmi potešila správa o ocenených prácach, naše šikovné dievčatá zo 7.A obsadili krásne umiestnenia: v kategórii do 11 rokov Žofka H. 1.miesto a Emka K. 3.miesto, v kategórii do 15 rokov Lejka D. 1.miesto a Zinka B. 2.miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie umelecké výzvy v tomto školskom roku. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
    • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482