• OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že ste  dodali  prípadne dodatočne doplnili všetky podklady potrebné k zápisu dieťaťa do 1. ročníka, nebudeme vás už pozývať na kontrolu dokumentov.  Prosíme tých rodičov, ktorých dieťa bude prijaté na inú školu, aby nás  o tom informovali. Pomôžete tým, ktorí pre nedostatok miesta nemôžu byť prijatí.

      Do 15. júna vydáme rozhodnutia.

      Ďakujeme vám.

      Mgr. M. Hronská, riad. školy

     • Beseda so šéfredaktorkou časopisu Quark, Renátou Józsovou

     • Možno nie každého zaujíma veda a technika, ale šéfredaktorka časopisu Quark, Renáta Józsova svojím pútavým rozprávaním dokázala zaujať aj tých menej zainteresovaných z triedy 7. B.

      Ani sme netušili aké zložité je pozbierať materiály a overovať ich odbornosť a autenticitu, ani to, aký to je zdĺhavý proces dostať na stôl hotový výtlačok časopisu.

      Viacnásobné korekcie sú zárukou toho, že texty sú vytlačené kvalitne a bezchybne. V tejto súvislosti sme sa naučili aj čo znamená „autorská slepota“ – autor textu už po niekoľkých čítaniach nedokáže nájsť po sebe chyby.

      Časopis Quark prináša často unikátne a prvýkrát zverejnené poznatky zo sveta vedy a techniky, dopravy či architektúry. Redakciu netvoria vedci, či výskumníci – ale práve oni sú zárukou, že články, ktoré si môžete prečítať, budú čitateľné aj pre širokú verejnosť.

      Načrtli sme aj tému autorských práv na internete a taktiež to, ako aj v časoch pandémie pribúdajú a šíria sa nepravdivé informácie.

      Je vždy úžasné, keď hosť dokáže priblížiť tému žiakom a tak ich obohatiť nielen vedomosťami ale aj skúsenosťami.

      Je obdivuhodné ako dokáže maličká redakcia vytvárať už vyše 25 rokov časopis svetového formátu. Prajeme im veľa verných aj nových čitateľov.

     • Zápis detí do MŠ na šk. rok 2021/2022: elektr. prihláška spustená do 12. 5. 2021 do 18.00

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingova 48, 811 09 Bratislava Vám oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

      Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 12.5.2021

      Spôsob podania žiadosti:

      ü  Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku (klikni tu) online ... ktorá bude zverejnená od 3. do 12. mája 2021 do 18,00 hod. 

      Po tomto termíne bude elektronická prihláška nefunkčná. 

      Elektronická prihláška umožňuje aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskeho preukazu rodičov. Pred odoslaním elektronickej prihlášky si prosím skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje). 

       

      Po vyplnení elektronickej prihlášky  je potrebné ju:

      1. Vytlačiť

      2. Potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)

      3. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      4. Podpísať oboma zákonnými zástupcami 

                                                                                                                                                                                                                  

      Príslušné dokumenty môžete predložiť pri osobnom stretnutí, na ktoré Vás po ukončení podávania elektronických prihlášok vyzveme mailom. 

       

      V prípade, že nemáte možnosť vyplnenia online prihlášky, môžete priniesť aj vytlačenú, podpísanú žiadosť(oboma zákonnými zástupcami) , ktorú nájdete na webstránke v časti materská škola a môžete ju zaslať poštou na adresu: ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava resp. ju v zalepenej obálke vhoďte do poštovej schránky nachádzajúcej sa pri vstupe do areálu školy. 

       

      Podmienky prijatia:

      ·              Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019. 

      Prijímanie detí mladších ako tri roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.

      ·              Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

      ·              Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, budú uprednostné:

      1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, (MČ Bratislava – Staré mesto)

      2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

      3. deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku

       

      Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021. V prípade, že máte aktivovanú elektronickú schránku, číslo uveďte v elektronickej prihláške; ( Zákon o eGovernmente č.305/2013 Z.z. ).  POZOR nie je to mailová adresa!

      Informácie k "Povinnému predprimárnemu vzdelávaniu pre 5 ročné deti":

      Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

      ·   Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.

       

      V prípade, že má rodič záujem o individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa- predškoláka, musí predložiť vyplnené tlačivo Žiadosť o individuálne vzdelávanie- iné dôvody, alebo zdravotné dôvody aj s uvedenými prílohami v žiadosti /stiahnete si ju na našej webstránke v časti materská škola/

       

      Dochádzka do MŠ je pre 5- ročné deti  povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

       

       

      Prehlásenie Prevádzkovateľa ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,811 09 Bratislava, IČO: 31810993:

      Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-50. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       

       

     • ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

     • Naša šikovná výtvarníčka Lea D. (6.A) uspela v ďalšej celoslovenskej výtvarnej súťaži – a to Memoriál Milana Rastislava Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním minulosti. Úlohou výtvarníkov bolo vytvoriť leporelo z najdôležitejších okamihov života Milana Rastislava Štefánika. Lea so svojím leporelom „Spomienky“ získala v II. kategórii krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechuJ

     • Beseda s Marcelom Merčiakom

     • Na neobyčajnej online besede sme privítali vzácneho hosťa – Marcela Merčiaka, športového
      komentátora a moderátora kvízovej relácie Čo ja viem.
      Aby sme si trochu vymenili úlohy, na úvod sme mu pripravili kvíz o jeho živote. Tak ako preukazuje
      vedomosti z rôznych oblastí, tak ani tu sa nedal zahanbiť.
      Otázky žiakov zo 7. B sprostredkúval jeho synovec Lukáš N., ktorý s ním viedol rovnocenný
      a profesionálny dialóg. Trochu sme mu závideli jeho rozvahu a kľud, pretože nebolo ľahké prekonať
      trému z prítomnosti profesionála.
      Otázkami prispeli aj žiaci z 8. A a prítomní učitelia. Dozvedeli sme sa niečo aj zo zákulisia
      olympijských hier, futbale a žurnalistike.
      Jeho odkaz pre žiakov je naozaj cenný – nájsť si profesiu, ktorá je nielen prácou ale aj koníčkom.