• Informácie pre rodičov budúcich prvákov

     • Prezenčný zápis  bol plánovaný v dňoch 23. 4. a 24. 4. 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu nepredpokladáme, že sa uskutoční. Ak by sa situácia zmenila, tak Vás budeme informovať na našej web stránke: www.zsgrosslingova.sk

      Vzhľadom na potrebu overenia povinných údajov budeme postupne pozývať zákonných zástupcov  prihlásených detí do školy v priebehu mesiaca máj. Kontaktovať Vás budeme prednostne cez uvedené emailové adresy. Z toho dôvodu Vás prosíme o uvedenie kontaktu zákonných zástupcov.

      Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa (pri osobnom stretnutí v mesiaci máj).

      O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy do 15. júna 2021.

      Prioritne prijímame deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej spádovej oblasti : Alžbetínska, Bezručova, Bottova, Cintorínska, Cukrová, Čulenova, Dobrovičova, Dostojevského rad, Dunajská, Fajnorovo nábrežie, Ferienčíkova, Francisciho, Gajova, Gondova, Gorkého, Grosslingová, Chalúpkova, Jakubovo námestie, Janáčkova, Jesenského, Karadžičova č. 1, 3, 7, 9, 11, 17, Klemensova, Komenského námestie, Košická č. 1,3, Krupkova, Kúpeľná, Landererova, Laurinská, Lazaretská, Lomonosovova, Medená, Mlynské nivy č. 1 - 4, 6, 8 (po križovatku Košická), Mostová, Múzejná, Námestie Ľudovíta Štúra, Námestie Nežnej revolúcie, Nedbalova č. 8, 10, 12 - 19, Olejárska, Palackého, Prešernova, Pribinova č. 2 a nepárne čísla (po križovatku Košická), Rajská, Satinského, Sienkiewiczova, Šafárikovo námestie, Štúrova, Tallerova, Tobrucká, Továrenská, Ul. 29. augusta nepárne č. 9 - 23, párne č. 28 - 38, Vajanského nábrežie.

     • Elektronická prihláška je spustená do 24. 4. 2021 do 12.00

     • Vážení rodičia,

      elektronickú prihlášku (kliknite tu) vyplňte, vytlačte, podpíšte obaja zákonní zástupcovia a zašlite poštou najneskôr do 28. apríla 2021 na adresu školy : ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava resp. ju v zalepenej obálke vhoďte do poštovej schránky nachádzajúcej sa pri vstupe do areálu školy spolu s nasledujúcimi prílohami:

      1. Dotazník k zápisu (kliknite tu)

      2. Prefotený rodný list dieťaťa a prefotený občiansky preukaz oboch rodičov  (zasielate v tom prípade, ak ste ich nepripojili v elektronickej prihláške ako prílohu)

      VZN č. 1/2021

     • Krásne projekty žiakov z 3. A

     • Je to projekt vyplývajúci a inšpirovaný z učiva Vlastivedy, prepojený súčasne s Čítaním, Slovenčinou, Hudobnou výchovou, Výtvarnou výchovou... Zameraný na spoznávanie ľudového bohatstva najmä v oblasti Bratislavy - Prešporku... 

      Žiaci vypracovali: 

      1. ľubovoľnú bratislavskú povesť formou komiksu alebo obrázkovej osnovy

      2. našli a napísali ľudovú pieseň o Prešporku

      3. vyhľadali si a spomenuli nejaké ľudové remeslo, tance, prípadne spestrili obrázkom

      4. nakreslili a vyfarbili ľudové ornamenty, a vložili iné zaujímavosti

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krásne projekty žiakov z 3. A.

     • Matboj

     • Neleníme a do rôznych súťaží sa zapájame aj počas dištančného vzdelávania. Dňa 8. 4. sa konala v online priestore matematická súťaž Matboj MatX. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ (a príslušných ročníkov gymnázií).  

      Maximálne 4-členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov. Viac ako 200 tímov z Česka i Slovenska si teda v tento deň zmerali svoje sily v počítaní príkladov. Naši žiaci opäť nesklamali a takto nádherne nás reprezentovali:

      Deviataci :Tomáš, Oliver a Matúš, ktorí obsadili krásne 12. miesto.

      Siedmaci: Adamko, Katka, Miško a Emmka,, ktorým sa tiež veľmi darilo a vybojovali si vo svojej kategórii úžasné 13. miesto a nádherné 14. miesto patrilo našim ďalším siedmakom:  Tonkovi, Larke, Maťkovi a Šimonkovi.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu J