• Povinne zverejňované informácie

    • I. Spôsob zriadenia základnej školy

     ZŠ s MŠ bola zriadená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Z: z. o rozpočtových pravidlách, § 63 ods. 4,5 a 8 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a čl. 56 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade so svojím uznesením č. 94/2004 zo dňa 29.júna 2004 

     Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika, Grősslingová 48, Bratislava

     Právomoci a kompetencie ZŠ

     Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grősslingová 48 v Bratislave je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy, originálnych kompetencií a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl  a školských zariadení.

     Organizačná štruktúra

     Organizácia pozostáva zo:

     a) Základnej školy,

     b) Školského klubu detí,

     c) Školskej jedálne a školskej kuchyne,

     d) Materskej školy. 

     Organizačný poriadok a organizačná štruktúra ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Bratislava.pdf

      

     II. Podávanie podaní – získavanie informácií

     Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie - nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v kancelárii školy Grösslingová 48, 811 09 Bratislava.

     ZŠ s MŠ M. R. Štefánika postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. ZŠ s MŠ M. R. Štefánika pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

     Prístup k informáciám

     Žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:

     poštou na adresu
     ZŠ s MŠ M. R. Štefánika
     Grösslingová 48, 811 09 Bratislava

     e-mailom
     skola@zsgrosslingova.sk

     telefonicky
     02/52 92 34 82

     osobne
     priamo v podateľni u tajomníčky školy budova A 
     v čase od 9,00 do 14,00 h.

     Žiadosť o poskytnutie informácie.docx

     Žiadosť o poskytnutie informácie.pdf

     VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, PETÍCIÍ

     Kancelária ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48 zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a evidenciu petícií adresovaných škole.

     Sťažnosti, petície

     skola@zsgrosslingova.sk

     tel: +421(2)52923482

     Sťažnosť tlačivo.docx

     Sťažnosť tlačivo.pdf

     Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné:

     - proti komu smeruje,

     - na aké nedostatky poukazuje,

     - čoho sa sťažovateľ domáha a

     - musí byť sťažovateľom podpísaná.

     Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa alebo do 5 pracovných dní od jej podania potvrdenie vlastnoručným podpisom sťažovateľa. V opačnom prípade sa sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach odloží.

      

     III. Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam ZŠ

     Opravné prostriedky proti rozhodnutiam ZŠ v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:
     a)      poštou na adresu ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, 
     b)      osobne v kancelárii ZŠ s MŠ M. R. Štefánika,
     c)      elektronicky. 

      

     IV. Postup ZŠ s MŠ M. R. Štefánika  pri vybavovaní podaní

     Škola každé podanie, ktoré prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov školy, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

     Lehoty na vybavenie podaní:

     • v jednoduchých veciach škola rozhoduje bezodkladne (§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),

     • v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní (§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),

     • lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní (§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov),

     • lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní (§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov),

     • lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní (§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

      

     V. Prehľad predpisov

     Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi ZŠ s MŠ M. R. Štefánika pri svojej činnosti, sú najmä:

     • ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,

     • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

     •  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

     •  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

     •  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,

     • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     VI. Sadzobníky

     Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa  zákona č.211/2000 Z z.

     1 . čiernobiela kópia: 

     a)    formátu A4 jednostranne       0,10 eur

     b)    formátu A4 obojstranne         0,20 eur

     c)    formátu A3 jednostranne       0,20 eur

     d)    formátu A3 obojstranne         0,40 eur

     2. tlač z počítačovej tlačiarne;     

     a) formátu A4 čiernobiela kópia    0, 10 eur    

     b) formátu A3 čiernobiela kópia    0,20 eur

     c) formátu A4 farebná kópia         0,80 eur

     d) formátu A3 farebná kópia         1,20 eur

     e) scanovanie dokumentov          0,20 eur/A4 strana  

     3.  technický nosič dát:    
         a) CD    1,80    eur 

     4.  Výška úhrady za opakované použitie informácií sa vyčísluje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

     5. Poštové poplatky a náklady spojené s odoslaním informácie sa riadia podľa aktuálneho cenníka poštových  služieb (Slovenská pošta, a. s.). 

     6. V prípade sprístupňovania informácií poštou sa písomné informácie zasielajú doporučenou zásielkou. 

     7. Informácie budú sprístupnené bezplatne, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia sumárne 5,00 eurá.  

     Žiadatel' möže uhradit' nákladv na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 
     a)   v hotovosti do pokladne základnej školy,
     b)  bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK52 0200 0016 5725 5651, konštantný symbol (KS): 0308, variabilný symbol (VS): 5151.