• Školská psychologička

     Školská psychologička v našej škole:

     •  poskytuje individuálne, skupinové a hromadné psychologické poradenstvo deťom podľa potreby, žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom 
     •  poskytuje poradenstvo rodičom v oblasti výchovných a rodinných problémov,    odporúča vhodnú literatúru a navrhuje spoluprácu s odbornými pracoviskami
     •  navrhuje riešenia pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov
     •  pomáha žiakom prvého ročníka pri adaptácii na školský systém
     •  pracuje s triednym kolektívom s dôrazom na preventívne opatrenia
     •  spolupracuje s odbornými zamestnancami z CPPPaP

      

     Mgr. Zuzana Horváthová
     konzultačné hodiny pre rodičov: pondelok 13.00 – 14.30 po dohode mailom

     email: zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk
     tel. kontakt: +421 2 5292 3482

     Naša škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Brnianskej 47A. CPPPaP poskytuje komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť od začiatku školskej dochádzky až po prípravu na povolanie.

     Tím psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov poskytuje:

     • prevenciu sociálno – patologických javov formou rôznych preventívnych a intervenčných programov
     • psychodiagnostické vyšetrenia

     individuálne a skupinové formy psychologického poradenstva

     špeciálno – pedagogickú diagnostiku a reedukáciu

      

     Kontakt
     Brnianska 47A
     811 04 Bratislava
     email: klienti@nasaporadna.sk
     tel. kontakt: +421 2 5477 5560