• Dôležité informácie k šk. roku 2021/2022

    • Kontakty:
     Riaditeľka školy:

     Mgr. Mária Hronská, e-mail: riaditelka@zsgrosslingova.sk

     Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu:
     Michaela Vrabková, telefón do MŠ: 02/ 5292 3750, t.č  do dolnej MŠ - trieda KAČIČKY : 0917 934 710
     e-mail: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk, alebo zsgrosba.ms@gmail.com

     Webstránka školy:  https://www.zsgrosslingova.sk/a/informacie-pre-rodicov

     Školská jedáleň- vedúca ŠJ:
     Ing. Eva Ťažká , Telefón do ŠJ: 02/ 5296 8417, e- mail: zsgrosba.sj@gmail.com

      

     Prevádzka MŠ : od 7,00 h do 17,00 hod.

      INFORMÁCIE O TRIEDACH MŠ:
     1.trieda(3-4 ročné deti)- KAČIČKY:
     Trieda „Kačičky“ sa nachádza v priestoroch dolnej MŠ, vo vedľajšej budove ZŠ s vlastným vchodom od ulice
     Triedne učiteľky: Ďurišková Debora, e-mail: deba33@azet.sk
     zastupujúca uč. za p. uč. Magdoliničovú: Kissová Paula, e- mail: pkissov19@gmail.com

      

     TRIEDY V HLAVNEJ BUDOVE ŠKOLY NA 1.POSCHODÍ:

      

     2. trieda (4-5 ročné deti)- MYŠKY:
     Triedne učiteľky: Szelleová Dominika, Vrabková Michaela

     3. trieda (5-6 r. deti)- MOTÝLIKY:
     Triedne učiteľky: Kissová Alexandra, e-mail : sasakiss11@gmail.com
     Mgr. Hrnčiarová Patrícia, e-mail: paticamelegova@gmail.com

     4. trieda (5-6 r. deti)- SOVIČKY:

     Triedne Učiteľky: Mgr. Reháková Martina, e-mail: mrehakovam@gmail.com
     Szöcsová Janka, e-mail: ucjanka@gmail.com

      

     Tel.. č. do hornej  MŠ: +421 2 5292 3750 (triedy MYŠKY, MOTÝLIKY, SOVY)
     e-mail: zsgrosba.ms@gmail.com

     Tel. č  do dolnej MŠ: Trieda KAČIČKY : 0917934710

     Popis priestorov materskej školy

     Na prvom poschodí, v budove B, nájdete triedu myšiek, motýlikov, sovičiek a zástupkyňu riaditeľky. V budove A sa nachádza kancelária pani riaditeľky.  Na prízemí, v budove A, s vchodom z hlavnej cesty, je umiestnená trieda kačičiek. V areáloch vyhradených pre MŠ sú dve samostatné jedálne,  umyvárne a spálne prispôsobené potrebám detí predškolského veku. Súčasťou MŠ je školský dvor a dvorček.

     Podrobnejšie na: https://zsgrosslingova.edupage.org/a/o-materskej-skole

     https://zsgrosslingova.edupage.org/a/kto-je-kto-v-ms

      

     ČO DIEŤA  POTREBUJE V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU DO MŠ:

      

     TLAČIVÁ POTREBNÉ PRI NÁSTUPE DO MŠ

     (v prílohách)

      

     • Vytlačené, vyplnené, podpísané  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
      (Platí pre všetkých v zmysle nového školského semafóru ministerstva školstva)
     • Vytlačený, vyplnený „Súhlas na spracovanie osobných údajov“
       ( len novoprijaté deti k šk.roku 2021/2022)
     • Vytlačený,vyplnený „Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa“
      (len novoprijaté deti)
     • Vytlačené , vyplnenéSplnomocnenie na prevzatie dieťaťa“
       (platí pre všetkých)
     • Vytlačené, vyplnené, podpísané tlačivo „Evidenčný lístok dieťaťa“
         (platí pre všetkých)
     • Vytlačený, vypísaný , podpísanýZápisný listok do školskej jedálne“                                                                                      
      (platí pre všetkých)
     • Kópiu „Preukazu poistenca“ ( novoprijaté deti)

      

     VECI, KTORÉ POTREBUJE DIEŤA DO MŠ

      

     • Malý ruksak na prenášanie vecí z domu do MŠ, z MŠ domov
     • Prezúvky s pevnou pätou (najlepšie sú klasické papučky alebo ortopedická obuv, nevhodné sú šlapky, crocsy a prezuvky so šmykľavou podrážkou)
     • Pyžamo (na konci týždňa si vezme dieťa domov na výmenu)
     • Kompletné náhradné oblečenie  (spodné prádlo a oblečenie podľa ročného obdobia + igelitové vrecká na znečistené prádlo)
     • 2 rúška do skrinky ( rúška sú len pre prípad potreby, napr, ak dieťa v priebehu dňa začne vykazovať príznaky ochorenia, inak, deti v triede rúška nenosia len v prípade, ak si to praje rodič dieťaťa )
     • 1 bal. krabicových papierových. vreckoviek, 1 bal. vlhkých utierok
      ( pre potreby dieťaťa)
     • Sovičky – prikrývku a vankúšik

      

     Všetky osobné veci prosíme označiť menom dieťaťa, inak MŠ nezodpovedá za ich stratu!!!

      

     Na vytlačenie:

      

     Evidencny_listok_dietata_MS-.pdf
     Evidencny_listok_dietata___MS.doc
     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf
     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx
     Suhlas_so_spracuv._osob._udajov_materska_skola.pdf
     Suhlas_so_spracuv._osob._udajov_materska_skola.docx

      

      

      

     Pre novoprijaté deti:

      

      

     Dotaznik_pre_rodicov_novoprijateho_dietata.pdf
     Ako_prebieha_adaptácia_dieťaťa_na_MŠ.docx
     Ako_prebieha_adaptácia_dieťaťa_na_MŠ.pdf

      

     Žiadosť o prerušenie dochádzky:

     Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky_dieťaťa_v_MŠ.docx

     Žiadosť_o_prerušenie_dochádzky_dieťaťa_v_MŠ.pdf

      

     Oznámenie o výnimke z karantény

     Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

     Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

      

     ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DIEŤATA :

      

     - dodržiavať školský poriadok  

     - pravdivo informovať pedagóga o zdravotnom stave dieťaťa, užívaní liekov a alergiách dieťaťa, v prípade potvrdenej alergie priniesť potvrdenie od odborného lekára

     - v skrinke dieťaťa nesmú byť žiadne LIEKY ani VITAMÍNOVÉ DOPLNKY, lieky –homeopatiká a pod.

     - zabezpečiť dieťaťu vhodný odev a obuv podľa počasia

     - nedávať deťom hodnotné veci ani hračky, MŠ nezodpovedá za ich stratu

     - po odovzdaní a prevzatí dieťaťa opustiť priestory a areál školy

     - včas uhrádzať povinný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ „ŠKOLNÉ“

      /vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca v zmysle platného VZN MČ- Ba Staré mesto č.1/2020/

     - včas uhrádzať povinný príspevok na nákup potravín a režijných nákladov v zariadení školského stravovania MŠ- „STRAVNÉ“  / najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca/

     POVINNÉ POPLATKY

     Príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ- ŠKOLNÉ:

     Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2020 zo dňa 4. februára 2020 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, ... a Rozhodnutia č. 10/2020  starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 8. apríla 2020, ktorým sa upravuje postup pri úhrade príspevku v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa uhrádza príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole v sume:

     Dieťa s trvalým pobytom v Starom meste:         45 eur

     Dieťa s trvalým pobytom v inej mestskej časti:  90 eur

     IBAN:  SK52 0200 0000 0016 5725 5651    

     Poznámka:  meno dieťaťa - NIE RODIČA!

     Variabilný symbol:   09111

     UPOZORNENIE !!!

      

      Deti, ktoré budú v tomto šk. roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie a deti zaradené na predčasné plnenenie povinného predprimárneho vzdelávania NEPLATIA ŠKOLNÉ!!!

     INFORMÁCIE ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE k šk. roku 2021/2022

     ODHLASOVANIE STRAVY

     V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo v prípade jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.

     Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

     Odhlasovanie v priebehu dňa MŠ :
     mailom
     : zsgrosba.sj@gmail.com , telefonicky : 02/5296841

     V prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka v noci, cez víkend alebo v prípade epidémie je možné odhlásiť stravu telefonicky na čísle : 0917897357 do 7,30 hod /aj SMS/.

     Počas dňa je toto číslo vypnuté!

     POVINNÉ PREDPRIMÁRNY VZDELÁVANIE

     Povinné predprimárne vzdelávanie-POKYNY

      

     Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

     •    Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
     •    Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).
     •    Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej  štyri  hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

     Dochádzka dieťaťa , pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné:

     Dochádzka do MŠ je pre 5 ročné deti a deti, ktorých rodičia požiadali o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania  povinná, to znamená, že rodič bez  ospravedlnenia (písomného, alebo od lekára)  nemôže nechať dieťa doma.

      

     Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná:

     •     Neprítomné môže byť dieťa napríklad z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne udalosti v rodine
     •     Neprítomnosť dieťaťa viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, musí ospravedlniť jeho zákonný zástupca,
     •     Ak bude dieťa neprítomné z dôvodu choroby predloží rodič potvrdenie od lekára o chorobe

     V čase školských prázdnin sa neprítomnosť dieťaťa nemusí dokladovať.

     Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

      

     Prehľad opatrení podľa aktuálne platného školského semafora a prevádzkové podmienky MŠ v šk. r: 2021/2021

      

     Materská škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom,“  ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021.
     Je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach:
     https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

     Povinnosti zákonného zástupcu

     • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na základe platného „Školského semafóru“ a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov
     • Pri ceste do/z materskej školy sa  riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi miestne príslušného RÚVZ(prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia rúk)
     • Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do MŠ, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  predloží materskej škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (viď príloha). Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Ak rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Rodič/ZZ, ktorý nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič/ZZ nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa dieťa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
     • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa 5 po sebe  idúcich vyučovacích dní. Pri absencii dieťaťa viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
     • Rodič/ZZ dodržiava zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy a MŠ( vstup je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľkou školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby)
     • Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi školy.
     • Rodič/ZZ zabezpečí pre dieťa 2 rúška denne do skrinky dieťaťa
     • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,( bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid- 19) zák. zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku, alebo riaditeľku školy.Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény materskej škole, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

     Odporúčanie pre rodičov/zákonných zástupcov

     • Predložiť materskej škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (viď príloha).

     Príchod do MŠ

     • Vstup pre sprevádzajúce osoby a deti z MŠ z tried Myšky, Motýliky, Sovy je bočný vchod od parkoviska
     • Vstup pre sprevádzajúce osoby a deti z triedy Kačičky je samostatný vchod z ulice.
     • Príchod dieťaťa do MŠ je medzi 7,00-  8,00h, príchod je nevyhnutné dodržiavať, nakoľko po tomto čase už nie je možné personálne zabezpečovať preberanie detí v súlade s dodržiavaním opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 
     • Parkovanie  areály školy je v tomto čase umožnený len na nevyhnutný čas na odovzdanie dieťaťa, pričom je zakázané blokovať vjazd do podchodu!!!

     Organizácia preberania a vyzdvihovania dieťaťa v MŠ

     • Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24   ods. 9 písm.a), b) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

     Ranný zdravotný filter bude vykonávať zamestnanec MŠ podľa štandardných  pravidiel (napr. meranie telesnej teploty deťom) pričom službukonajúca učiteľka v triede  písomne zaznamenáva výsledky ranného filtra.

     MŠ v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa  nepreberie!

      

     • Rodič alebo iná sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa  pedagogickému  zamestnancovi spolu s potrebnými tlačivami , už vypísanými a s osobnými vecami  dieťaťa (v ruksaku) v čo najkratšom čase.
     • V interiéri budovy (chodba) sa pohybuje v rúšku (v respirátore), v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, do priestorov materskej školy  NEVSTUPUJE!

                                                                                               

                  V prvý septembrový týždeň bude umožnený doprovod jedného z rodičov 

                  novoprijatého dieťaťa z  triedy KAČIČKY, na krátky čas, do šatne MŠ.

                  Zároveň prosíme rodičov detí z tr. KAČICKY , aby vstupovali do MŠ postupne, 

                  na výzvu zamestnanca MŠ, v šatni môžu byť maximálne 2 rodičia a 2 deti

     • Novoprijatým rodičom detí odporúčame, aby v rámci ľahšej adaptácie dieťaťa na nové prostredie aspoň v prvý týždeň dochádzky dieťaťa, najmä ak nie je dieťa zvyknuté na režim v materskej škole preberali svoje dieťa na obed, v čase od 12,00-do 12,30hod.
     • Vyzdvihnúť dieťa si môže rodič/ZZ alebo ním splnomocnená osoba v čase od 12,00h- do 12,30 (na obed po dohode s učiteľkou) alebo popoludní po 15,00h. Pri hlavnom vstupe zazvoní do príslušnej triedy dieťaťa, oznámi meno dieťaťa  a zamestnanec MŠ mu už pripravené dieťa privedie.

     Základné prevádzkové pokyny:

     • Na komunikáciu externých osôb s materskou školou ( zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ, učiteľkami) prosíme využívať dištančnú formu komunikácie (e-mail, telefonicky)
     • Hromadné podujatia (výlety, exkurzie, školy v prírode, športový výcvik)) sa neuskutočňujú.
     • Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia) sa odporúča dištančnou formou
     • Miešanie tried bude s ohľadom na prevádzku MŠ minimalizované.
     • Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností budú zaistené hygienicko- epidemiologickými opatreniami počas celého dňa.
     • Škola zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu, ochranných prostriedkov, bezdotykové teplomery, papierové utierky

     Upratovací personál sa bude riadiť hygienicko- epidemiologickým režimom:

     -  dôkladné čistenie všetkých miestností, kde sa zdržiavajú deti a zamestnanci 1x denne,

     -  dezinfekciou dotykových plôch a predmetov 2x denne,

     -  upratovanie a dezinfekcia toaliet 3x denne, resp. podľa potreby

     -  MŠ má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním na umiestnenie osoby s príznakmi akéhokoľvek infekčného ochorenia, miestnosť sa po opustení osoby s príznakmi infekč. ochorenia dôkladne vydezinfikuje.

      

     Stravovanie:

     •   Stravovanie detí bude zabezpečené v jedálni MŠ, podľa tried, bez premiešavania
     •   Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov, deti si samé jedlo a pitie nedokladajú a  neberú si ani príbory
     •   Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné  hygienické pravidlá.
     •   Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť  k jeho znehodnoteniu.

      

     Harmonogram stravovania:

      

     Trieda Kačičky- vlastná jedáleň MŠ

     Desiata:      8,30-   9,00 h

     Obed:       11,30-  12,00 h

     Olovrant: 14,30-  14,50 h

     Jedáleň hlavnej budovy MŠ pre triedy Myšky, Motýliky, Sovy

     Desiata

     8,30- 8,45 h- Myšky

     8,50- 9,05 h- Motýliky

     9,10- 9,25  h-  Sovy

     Obed

     11,20- 11,40 h- Myšky

     11.45- 12,05 h- Motýliky

     12,10- 12,30 h- Sovy

     Olovrant

     14,10- 14,20 h- Sovy

     14,25- 14,35 h- Motýliky

     14,40- 14,55 h- Myšky

      

     Odpočinok detí

     • Odpočinok detí bude prebiehať obvyklým spôsobom, MŠ podľa možností, zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami.
     • Výmena posteľnej bielizne bude 1x do týždňa bežným spôsobom.

     Prevádzkové odporúčania v zelenej fáze a oranžovej fáze:

     • Pohybové aktivity   sa odporúčajú realizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, vychádzka, park), formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia Covid-19
     • Pohybové aktivity v interiéri MŠ sa budú realizovať bez premiešavania tried
     • Školské aktivity podľa § 28 ods.16 zákona č. 245/2008 Z.z , ktorými sú škola v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity sa neodporúčajú plánovať z dôvodu náhleho zrušenia pandemickej situácie  v okrese v zmysle usmernení Covid Automatu o hromadných podujatiach.
     • Krúžková činnosť sa odporúča realizovať s minimalizovaním premiešavania tried.

      

     Žiadame rodičov/zákonných zástupcov, aby dodržiavali všetky pokyny  riaditeľky školy a zriaďovateľa, ktoré sú v súlade s usmerneniami a nariadeniami ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva.

                                                                                                             
     skolsky_semafor_2021_22.pdf

      

     Skolsky_poriadok-web.docx

     Prevádzkový_poriadok_MŠ_po_dobu_trvania_pandémie_ochorenia_COVID_v_šk.r_2020-21.docx

     Prevádzkový_poriadok_MŠ_po_dobu_trvania_pandémie_ochorenia_COVID_v_šk.r_2020-21.pdf