• KURZY, ŠKOLENIA A VZDELÁVANIA PEDAGÓGOV ŠKOLY

     Šk. rok 2023/2024

     • Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese / Interaktívna škola, s.r.o.
     • Prevencia šikanovania / Edulab akadémia
     • Atestačné portfólio I. / Edusteps
     • Atestačné portfólio II. / Edusteps
     • Čitateľské stratégie vo vyučovaní / Edusteps
     • Kreatívne formy hodnotenia / EDUpoint
     • Možnosti implementácie morálnej výchovy v rôznych predmetoch ZŠ / UK v Bratislave
     • Kritické myslenie – Ako ho implementovať do vyučovania? / Raabe
     • Žiaci zo ŠVVP na 1.stupni ZŠ / Raabe
     • Be yourself in English / Pearson
     • Scaffolding Grammar for Teens – Elizabeth Beer / Ventures Books
     • Úskalia pedagogického asistenta / EDUpoint
     • Kompetencie a náplň práce pedagogického asistenta /webinár / Vedomosti do vrecka
     • Kompetencie a náplň práce pedagogického asistenta /webinár / Vedomosti do vrecka
     • Základní funkce portálu mCourser / Klett
     • Matematické myslenie / ABCedu
     • International ELT Conference SCELT forum 2024 / Banská Bystrica
     • Ako sa nestratiť v profesijnom rozvoji / EDUpoint

      

     Šk. rok 2022/2023

     • Informatika 2.0 / Informatika 2.0 o. z.
     • Atestačné portfólio / OZ Edusteps
     • Psychologické aspekty motivácie a správania detí / IOR
     • Škola 21.storočia / OZ Edusteps
     • Metodické stretnutia výchovných a kariérových poradcov ZŠ a SŠ /CPPPaP, Brnianska
     • Metodické stretnutia koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ/CPPPaP, Brnianska
     • Rozširujúce vzdelávanie pre triednych učiteľov /CPPPaP, Brnianska
     • Adaptačné vzdelávania začínajúcich pedagógov /ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
     • Školenie BOZP
     • Kurz Test kresby stromu /O.Z.Artea
     • Prevencia a riešenie šikanovania /ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
     • Moderné tredny v hodnotení a skúšaní /EduSteps
     • Rozvoj matematickej gramotnosti /ABCedu
     • Fenomény sveta - peniaze /Edulab
     • Pedagogická komunikácia a emócie /ZŠ s MŠ M.R.Štefánika

      

     Šk. rok 2021/2022

     • Zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania /MpC
     • Kreatívny pedagóg
     • Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca /MpC
     • Moderné trendy v hodnotení a skúšaní /OZ Edusteps
     • Challenge your students (and yourself) /PEARSON ELT
     • Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a rodičom so zameraním na traumatizáciu dieťaťa /multidisciplinárne vzdelávanie ÚPSVAR
     • Začleňovanie detí utečencov z Ukrajiny do vzdelávania /interaktívny seminár CVEK
     • Kurz v spolupráci so zmudri.sk na tému Mimovládne organizácie
     • Adaptačné vzdelávania začínajúcich pedagógov /ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
     • Školenie BOZP

      

     Šk. rok 2020/2021

     • Metodické stretnutie koordinátorov prevencie ZŠ, SŠ /CPPPaP, Brnianska
     • Národný projekt - Profesijný rozvoj učiteľov TEACHERS /MpC - NIVAM
     • Školenie BOZP
     • Adaptačné vzdelávania začínajúcich pedagógov /ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
     • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami / Inštitút rozvoja osobnosti b creative
     • Kurz v spolupráci so zmudri.sk na tému Mimovládne organizácie
     • Aktivizujúce motivačné metódy, formy a prostriedky na rozvíjanie pozitívneho vzťahu žiakov k matematike na ZŠ a SŠ
     • Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese
     • Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov /MpC
     • Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca /MpC
     • Ako učiť matematiku online
     • Rozvíjanie tvorivosti a kooperácie v online vyučovaní /Akadémia vzdelávania
     • Kusovky Efektívneho učiteľa /LEAF
     • Ako vyučovať dištančne slovenčinu v základnej škole? / Raabe
     • Spätná väzba ako nástroj motivácie /Akadémia vzdelávania
     • Emocionálna inteligencia - dôležitý prvok vo vyučovaní /Akadémia vzdelávania
     • Odmeny a tresty vo výchove a vyučovaní /Akadémia vzdelávania
     • The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of English /Adverticing learning programme
     • Comfort and Joy /Adverticing learning programme
     • Macmillan Education Winter Fair /Adverticing learning programme
     • Storytelling for Young Learners /Advancing learning webinar series – Macmillian education
     • Portfólio pedagogického zamestnanca /Akadémia vzdelávania
     • Najčastejšie chyby vo vyučovaní cudzieho jazyka /Akadémia vzdelávania
     • Atestačná práca podľa novej legislatívy /OZ Edusteps
     • Planning for Reading Development /Advancing learning webinar series – Macmillian education
     • Efektívna komunikácia so žiakomi a rodičmi /Akadémia vzdelávania
     • Vyučovanie vonku prakticky /CEEV Živica,
     • mediálnej gramotnosti /OZ Zvol si info- Slovensko a CPPPaP Nitra
     • Šanca prežiť /CEEV Živica
     • Ako skúšať žiakov online /CEEV Živica
     • Ako môžeme rozvíjať kreatívne myslenie? /portál etwinning.sk
     • Ako učiť a nezblázniť sa? /portál etwinning.sk
     • Ako vyjednávať a presviedčať? /portál etwinning.sk
     • Deti so špeciálnymi potrebami na 2. stupni ZŠ /portál etwinning.sk
     • Odmeny a tresty vo vyučovacom procese /portál vlavici.cz
     • Závislosti a závislé správanie  u detí a mladistvých /portál vlavici.cz
     • Klíma školy a klíma triedy /portál vlavici.cz
     • Manažérske zručnosti učiteľa /portál vlavici.cz
     • Depresia a úzkosť u detí /portál vlavici.cz