• Základná škola s materskou školou  M. R. Štefánika, Grösslingova 48, 811 09 Bratislava,

     Tel: 02/ 5292 3750,

      

     DENNÝ PORIADOK

      

             

              ČAS

                                                     

                                                    ČINNOSTI

      

     07:00 - 08:00

     OTVORENIE MŠ, SCHÁDZANIE DETÍ

     HRY A ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ

     (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry)

     08:00 - O8:15

     RANNÝ KRUH - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

     08:15 - 08:30

     ZDRAVOTNÉ CVIČENIE

      

     08:30 - 09:00

     ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE  ŽIVOTOSPRÁVU - OSOBNÁ HYGIENA,DESIATA

     09:00 - 09:30

        VZDELÁVACIE AKTIVITY

        (individuálne,skupinové,frontálne činnosti a activity detí vzťahujúce sa na   

         sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí)

     09:30 - 09:45

      

       ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU- OSOBNÁ HYGIENA, PRÍPRAVA   

       NA POBYT VONKU

     09:45 - 11:30

     POBYT VONKU

     (pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí, vychádzka mimo areálu materskej školy s edukačným zameraním; v zimných mesiacoch a v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v triede)

     11:30 - 12:00

     ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU- OSOBNÁ HYGIENA, OBED

      

     12:00 - 14:15

     ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE              ŽIVOTOSPRÁVU-              OSOBNÁ HYGIENA,

     O   DPOČINOK (s rešpektovaním vekových osobitostí detí, čítanie rozprávok,počúvanie relaxačnej hudby a uspávanok, predškolská príprava realizovaná individuálne, skupinovo)

     14:15 - 15:00

     ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU- OSOBNÁ HYGIENA, OLOVRANT

     15:00 - 17:00

     HRY A HROVÉ ČINNOSTI

     (spontánne alebo učiteľkou priamo I nepriamo usmernené hry)

     VZDELÁVACIE AKTIVITY

     KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

     17:00

        KONIEC PREVÁDZKY

      

       Tento univerzálny denný poriadok si učiteľky čiastočne prispôsobujú vzhľadom   k vekovej   

       skupine  detí, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.