• Chceš pomôcť svojej škole

   Chceš pomôcť svojej škole

   12.04.2019 09:00

   Prihlás sa na jarné upratovanie vonkajších priestorov školy, ktoré sa uskutoční

   27.apríla 2019 od 9,00 h  na školskom dvore.

    

   V ponuke sú nasledovné práce:

   • Vyhrabávanie a dopĺňanie piesku v doskočisku
   • Vyhrabávanie detského pieskoviska a jeho zakrytie
   • Strihanie kríkov a konárov stromov a živého plota v areáli
   • Oprava oplotenia ihriska
   • Rýľovanie a výsadba v skleníku
   • Znášanie a nakladanie zmesového odpadu do kontajnera
   • Zametanie dvora, hrabanie
   • Kosenie trávy
   • Čistenie dláždenej podlahy v podchode školy
   • Natieranie lavičiek v okolí bežeckej dráhy
   • Dezinfekcia priestorov v okolí kontajnerového stojiska
   • Oprava dverných pántov na plechových dverách

    

   Zašli spätne mail s menom a triedou žiaka, za ktorého budeš pomáhať na: skola@zsgrosslingova.sk

   Termín uzávierky prihlášok je 18.04.2019

   Druh práce rozdelíme na mieste a pripravené bude aj občerstvenie J

    

   Tešíme sa, že spoločne skrášlime prostredie našim deťom.

  • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH ŽIAKOV 1.ROČ.

   11.04.2019 10:48

   Podľa zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  verejnej moci  (ďalej OVM) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  je škola ako  OVM povinná vydávať rozhodnutia podľa §5 ods.3 a 4 zákona o štátnej správe v školstve ( okrem rozhodnutí o pokarhaní riaditeľom školy, pochvaly riaditeľom školy) vždy ako elektronické úradné dokumenty.

    Vyhotovenie elektronického úradného dokumentu v elektronickej podobe vykoná škola bez ohľadu na to, či adresát ( rodič) má aktivovanú elektronickú schránku na doručenie alebo nie.

    Z tohto dôvodu vás, milí rodičia, žiadame aby ste si na stránke www.slovensko.sk aktivovali svoje elektronické schránky, do ktorých vám budú zasielané rozhodnutia o prijatí/ neprijatí  dieťaťa do 1.r.

    Ďakujem

    

   Mgr. Mária Hronská

     riad. školy

  • Testovanie 9 - oznam

   28.03.2019 08:35

   Dňa 3. 4. 2019 prebehne na škole Testovanie 9

   Žiaci 5.- 8. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

   Vyučovanie I. stupňa prebieha podľa rozvrhu hodín.

    

  • Zápis do prvého ročníka

   11.04.2019 10:47


   Oznámenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2019

   VZN o určení školských obvodov

   Čo je potrebné priniesť k zápisu? 

   1. Občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
   2. Rodný list dieťaťa
   3. Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
   4. Vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka
   5. Splnomocnenie v protokole (vypisujú rodičia, ak nežijú v spoločnej domácnosti)
   6. Vyplnená, vytlačená a podpísaná elektronická prihláška - Elektronická prihláška Elektronickú prihlášku môžete vyplniť a zaslať už teraz. 
   7. Žiadosť o odklad školskej dochádzky (Dávajte spolu s odporúčaním CPPPaP a odporúčaním pediatra) 
   8. Elektronická schránka - oznam