• Povinné predprimárne vzdelávanie
    • Povinné predprimárne vzdelávanie

    • 24.02.2021 19:16
    • Vážení rodičia predškolákov,
     radi by sme Vás informovali ozmenách, ktoré vyplývajú znového Zákona č. 209/2019Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. ovýchove avzdelávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.

     Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahnepäť rokov veku do 31.8. 2021,plniťpovinné predprimárne vzdelávanie(ďalej PPV)buď vmaterskej škole(ďalej MŠ)alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV vMŠ trvá jeden školský rok. Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad ozískaní PPV.Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahneškolskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne opokračovaníplnenia povinného predprimárneho vzdelávania v,(po starom odklad školskej dochádzky) na základe:
     písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie (CPPPaP, CŠPP) písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti adorast
     s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

     Povinne_predprimarne_vzdelavanie-_informacny_list_CPPPaP.pdf
    • viac