• Pozor oznam: Prijímanie detí do MŠ

     •   Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pre školský rok 2020/2021  

       

      Na klade Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať

      za podmienok:

       podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať

      bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, pripadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možnosti

      konkrétnej materskej školy s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení;

       potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;

      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, nebude sa

      vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdevacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt;

       

      Žiadosti o prijatie dieťaťa MŠ Grösslingova sa budú podávať:

       

      • elektronicky na adresu materskej školy termíne od 4.mája 2020 do 13. mája 2020 (Elektronická prihláška bude dostupná a spustená na webstránke od 4.5. do 13.5.2020)

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa /dostupné na webe školy/ prinesiete dodatočne.

       

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30.júna 2020.

       

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.pdf

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

      Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00. 

      Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale najlepšie bezodkladne, od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 prvé triedy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.

       Najneskôr do dvoch týždňov (a najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

      o    občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)

      o    rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)

      o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

      Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na stiahnutie na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

      Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci.

      Elektronická prihláška

     • Triedne aktívy

     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2020
      I. stupeň  o 16.30
      II. stupeň o 17.00
     • Informácie o LVK

     • Vážení rodičia!

      Podmienkou účasti žiaka na lyžiarskom výcviku je odovzdanie tlačiva, ktoré je v prílohe tohto ozanamu. Na tlačive je potrebné mať aj potvrdenie od lekára o spôsobilosti žiaka.
      Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivo je nutné odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 23.1.2020
      Vyhllásenia LVK 
      Informácie LVK 
    • Skvelé ocenenie v súťaži Deti pre Bratislavu
     • Skvelé ocenenie v súťaži Deti pre Bratislavu

     • V závere roka nás potešil úžasný vianočný darček. Naši šikovní herci z divaDielka Ajo a Šimonko z 5.A, Tomáško a Davidko z 5.B, Alicka, Sárka, Martinka, Amelia, Lea a Matúš z 8.A, Ondrej z 8.B a Lucka a Tánička z 9.A  sa svojou hrou V kráľovstve Elfov v súťaži Deti pre Bratislavu umiestnili na 3. mieste a získali na realizáciu svojho projektu sumu vo výške 1 000 eur. Hra súťažila v oblasti Ekológia a verejný priestor a na scenári sa podieľali Martin H. a Matúš z 8.A. Porota ocenila ideu hry, kreatívny prístup a rozhodla sa podporiť ju aj mimoriadnou cenou vo výške 5 000 eur pre školu.

      Zástupcovia nášho divadelného tímu Matúš, Šimon a Ajo sa v stredu 18. decembra stretli v Primaciálnom paláci s  primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, ktorý im odovzdal diplomy.

      Verím, že tento úspech bude motiváciou aj pre ďalšie deti, aby sa zapájali do nových projektov.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo v recitácii povestí Šaliansky Maťko.  Spolu v troch kategóriách sa zúčastnilo 15 detí.

      Výsledky:

      1. Kategória (2. a 3. ročník)
      1. miesto : Karolína N. z 2.C
      2. miesto : Jakub M. z A
      3. miesto : Lukáš V. z 2.A

                      Viktor D. z 3.B

       

      1. Kategória (4. a 5. ročník)
      1. miesto : Filip V. z 5.A
      2. miesto : Viktoria G. zo 4.A
      3. miesto : Barbara R. zo 4.B
      1. Kategória (6. a 7. ročník)
      1. miesto : Jakub G. zo 7.A
      2. miesto : Damián K. zo 6.C

      Víťazi vo všetkých kategóriách nás budú reprezentovať na Okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári. Blahoželáme  a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej recitačnej súťaže v prednese povestí.

       

    • Veľkolepá Vianočná akadémia
     • Veľkolepá Vianočná akadémia

     • V réžii triednych učiteľov a pani učiteľky Hostovej sa uskutočnila i tento rok veľkolepá Vianočná akadémia žiakov II. stupňa.

      Moderátori programu, Lucka a Samuel, uvádzali pestrý, dynamický a neopakovateľný program.

      K príjemnej atmosfére prispeli i výzdoba školy a nádherné, vkusné a estetické darčeky vo vianočnej burze. Veľké ďakujem patrí rodičom za chutné  sladké dobroty i za to, že si našli čas a prišli podporiť túto predvianočnú akciu.

      Ďakujeme i vedeniu školy za pomoc a podporu pri prezentácii školy i pracovníčkam školskej jedálne za prípravu vianočného občerstvenia. Touto akciou sme otvorili už tradičný sviatok zimného slnovratu.

    • Vianočná akadémia 1.stupňa
     • Vianočná akadémia 1.stupňa

     •      V tomto školskom roku si pripomíname 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla. A práve preto sme si ako tému pre Vianočnú akadémiu pre rodičov a žiakov 1.stupňa vybrali hudbu a prostredie divadla.

           Aj v tomto roku nás programom sprevádzala osvedčená dvojica pedagógov, ktorí sa premenili na Symfóniu Hulákovú - hlavnú speváčku divadla opery a baletu a Fujarusa Hobojsu – operného fantóma, ktorý neznášal zvuky hudobných nástrojov, ba ani ľudský spev. A preto, presne v deň veľkej vianočnej premiéry, začaroval všetky hudobné nástroje i hlasy spevákov v divadle. Vianočné predstavenie bolo tak ohrozené, ale nebojácna Symfónia a naše deti sa nenechali zastrašiť a hudobné nástroje i ľudský spev svojimi vystúpeniami postupne odklínali a zachránili tak príchod Vianoc a vianočné predstavenie.

      Ukázali tak, že hudobné nástroje dobre poznajú, preukázali svoj talent v hre na rôzne hudobné nástroje i to, že vedia krásne spievať, tancovať i recitovať.

           Vianočné predstavenie sprevádzal i každoročný vianočný bazár výrobkov našich žiakov, predajom ktorých sa vyzbierala suma 407€.

      Počas vianočnej akadémie žiakov 2.stupňa sa vyzbierala suma 216€. Tieto peniaze poputujú pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia a všetkým, ktorí prispeli, krásne ďakujeme.

           Po skončení akadémie všetkých čakalo voňavé občerstvenie v podobe chutných chlebíkov a vianočného punču. Pred vchodom do telocvične od samého začiatku programu naši žiaci piekli vafle a ponúkali chutné koláčiky.

      Atmosféra bola čarovná a nám zostáva len priať si šťastné Vianoce!

       

      Pozrite si fotografie ...                                                                                        M.H.

    • A ZNOVA CHODIL MIKULÁŠ
     • A ZNOVA CHODIL MIKULÁŠ

     • V piatok 6.12., na sviatok sv. Mikuláša, sme pripravili pre naše deti už tradičné prekvapenie.

      Naši  deviataci prezlečení za Mikuláša, čertov a anjelov im prišli urobiť radosť v podobe mikulášskej návštevy. V každej triede deti dostali nielen sladkosti ale i zdravé mandarínky za pekný spev, básničku alebo tanec.
      Neposlušné deti čerti „označili“ čiernou farbou a anjelikovia dobré deti odmenili sladkosťami a postriebrili ich líčka.

           Sme radi, že v našej škole máme deti, ktoré počas predvianočného zhonu myslia aj na druhých a dokážu pre ostatných pripraviť takéto milé prekvapenia.

                        

                                                                                                                                                   M.H.

    • 2. MIESTO ZA NAJKRAJŠIE VYZDOBENÝ VIANOČNÝ STROMČEK
     • 2. MIESTO ZA NAJKRAJŠIE VYZDOBENÝ VIANOČNÝ STROMČEK

     • Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko organizovalo tretí ročník súťaže o najkrajšie vyzdobený vianočný stromček.  Naše deti starostlivo pripravovali vianočné ozdoby, gule a nakoniec si 12. decembra prevzali z rúk riaditeľa BKIS ocenenie za 2. najkrajšie vyzdobený vianočný stromček. Všetky súťažné stromčeky si môžete pozrieť na Primaciálnom námestí, následne bude tento čarovný les 15. decembra prenesený na Dobrý trh a niektoré zo stromčekov budú darom pre charitu.  

      M.D. 

    • DESAŤNÁSOBNÝ ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI ANJEL VIANOC
     • DESAŤNÁSOBNÝ ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI ANJEL VIANOC

     • Do 15. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2019 prišlo viac ako tisíc prác z celého Slovenska. Našim šikovným výtvarníčkam sa podarilo dosiahnuť obrovský úspech. V kategórii ZŠ II. stupeň získala Bianka L. (5.A) a Žofia H. (5.A) 1. miesto a za kolekciu anjelov boli taktiež prvým miestom ocenené práce žiačok z 5.A – Emy K., Laury L., Karolíny J., Agnes F., Ley D., Zinky B., a Zorky K. zo 4.B, Mii N. zo 7.A. Dievčatá si ocenenie prevzali 6. decembra na slávnostnej vernisáži v Tatranskej galérii v Poprade. Víťazné práce si môžete pozrieť v Art klube Tatranskej galérie v Poprade, anjelská výstava potrvá do 1.3.2020. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482