• Informácie k zápisu do 1. ročníka a k DOD

     • Vážení rodičia,

      veľmi nás mrzí, že pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu nemôžeme ani tento rok pripraviť pre Vás a Vaše deti náš tradičný Deň otvorených dverí (DOD).

      Prostredníctvom našej webovej stránky Vám preto ponúkame najdôležitejšie informácie:

      • Zápis do 1.ročníka prebehne pravdepodobne koncom apríla 2021 prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré zverejníme na webovej stránke školy (čakáme na pokyn zriaďovateľa).
      • Prednostne budú do 1.ročníka prijímané deti s trvalým pobytom v našej spádovej oblasti (nové VZN MČ Staré Mesto o školských obvodoch sa pripravuje a bude zverejnené na www.staremesto.sk, po nadobudnutí platnosti tohto VZN ho zverejníme aj na webe školy).
      • V školskom roku 2021/2022 predpokladáme otvorenie dvoch prváckych tried.
      • Naši prváci pracujú na hodinách slovenského jazyka so šlabikárom a čítankou od autoriek K. Štefeková – R. Culková z vydavateľstva Orbis Pictus a k tomu s príslušným písankami, na matematike pracujú s pracovným zošitom Matematika pre prváka autorov M. Belic – J. Striežovská z vydavateľstva Aitec. Učebnice i písanky zabezpečuje škola.

       

      • Od 1.ročníka vyučujeme 2 hodiny týždenne anglický jazyk, pracujeme s učebnicou First Friends 1, ktorú zabezpečuje škola, príslušný pracovný zošit hradí rodič.
      • Predmet informatika vyučujeme od 3.ročníka.
      • Zoznam pomôcok potrebných do 1.ročníka zverejníme na webe školy po zápise.


           Všetky dôležité informácie zo života našej školy nájdete vždy na webovej stránke školy www.zsgrosslingova.sk


           Odporúčame upriamiť pozornosť rodičov budúcich prvákov a predškolákov aj na nasledujúce prílohy.

      Informačný list 

      Predprimárne vzdelávanie - List rodičom

     • Kreativita žiakov 3. A počas DV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kreativita žiakov 3. A počas DV.

      Prinášame vám obrázky žiakov z 3. A vytvorené počas DV - online, ako "voľnočasové tvorivé chvíľky" na tzv. bielu tabuľu - Whiteboard. Väčšinou súviseli s niečím z toho dňa, niekedy bola téma presnejšia. 

      Spočiatku kreslili spoločne dievčatá s chlapcami, neskôr bola tvorba dievčenská a chlapčenská zvlášť. A objavujú sa aj mená "autorov obrázkov, ktoré sa stále zdokonaľovali, ako myš v rukách tvorcov stále viac a viac poslúchala. Deti si to užívali a my vám tiež prajeme príjemný umelecký zážitok. 

      Žiaci III.A triedy s pani učiteľkou Katkou.

     • Attomat

     • Naši piataci doma vôbec nezaháľajú. Usilovne sa zapájajú do rôznych súťaží ako je napr. Attomat. Je to online individuálna matematická súťaž, ktorá je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp. prímu až kvartu OG. A my sa môžeme pochváliť nádherným 3. miestom, ktoré získala Miška, ale výborne nás reprezentovali aj  Dominika s Christiankom.

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa na vaše ďalšie úspechy. 

       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • V tejto nepriaznivej epidemiologickej situácii naši piataci bravúrne zvládli úlohy okresného kola Matematickej olympiády, ktoré prebiehalo dištančnou formou .

      V silnej konkurencii škôl Starého Mesta bolo 9 z 12 našich detí úspešnými riešiteľmi: Dominik, Linda, Martin, Miška, Nikolka, Sami, Teo, Christianko a Zojka.

      V kategórii Z9, kde okrem detí zo základných škôl súťažia aj gymnazisti, predviedol náš Tomáš brilantný výkon a takisto sa stal úspešným riešiteľom .

      Všetkým našim matematickým hlavičkám srdečne blahoželáme,  prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme, že našu školu takto nádherne reprezentujete.

     • Aktuálne informácie - 7. 2. 2021

     • Vážení rodičia,

      Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ školy rozhodol, že školy v našej MČ od 8. 2. 2021 zostávajú zatvorené vyučovanie aj pre žiakov 1. stupňa bude prebiehať online. Rodičia týchto žiakov môžu aj naďalej čerpať pandemickú OČR. 

       

      Žiaci prihlásení na obed od 8. 2. 2021 budú automaticky odhlásení.

       

      V priebehu týždňa má RÚVZ Bratislava rozhodnúť, či od pondelka 15. 2. 2021 nastupujú na prezenčnú výučbu žiaci 1. stupňa. O tomto rozhodnutí Vás budeme obratom informovať.

       

      Chceme Vám poďakovať za trpezlivosť a pochopenie. 

       

      Mgr. M. Hronská, riad. školy

     • Upozornenie

     • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ základných škôl si je vedomá, že ste pripravený na otvorenie školy od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa budú vzdelávať prezenčnou formou a túto vedomosť majú aj zákonní zástupcovia detí.

       

      Z dôvodu, že do dnešného dňa nemáme ešte Rozhodnutie MŠVVaŠ SR a RÚVZ o otváraní škôl, prosím požiadajte zákonných zástupcov detí 1. stupňa ZŠ nech priebežne sledujú počas tohto víkendu (06.02. až 07.02.2021 až do večerných hodín) portál EDUPAGE, kde budú oboznámení s aktuálnou situáciou otvorenia/neotvorenia školy.

       

      Najneskôr v nedeľu 07.02.2021 Vás bude kontaktovať zriaďovateľ školy o otvorení resp. neotvorení školy (bude Vám zaslaný e-mail).

      Poprosili by sme, aby ste aktuálnu informáciu bezodkladne zaslali zákonným zástupcom detí.

       

      Vďaka za ústretovosť.

       

      S pozdravom

       

      Mgr. Ľubica Horváthová

      odborný referent - špecialista

      oddelenie školstva – školský úrad

       

       

      Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

      Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

       

      Tel.: +421 2 5924 6382

      E-mail: lubica.horvathova@staremesto.sk

      www.staremesto.sk

     • ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI ANJEL VIANOC

     • Aj v tomto školskom roku sa naše šikovné výtvarníčky zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Anjel Vianoc ", v ktorej opäť zabodovali. Šiestačky Zinka, Laura a Žofka a ôsmačka Laura boli ocenené za kolekciu grafiky anjelíkov kolektívnou cenou. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • PRAVEK 5.A a 5.B

     • Naši šikovní piataci sa v tomto školskom roku zoznamujú s novým predmetom dejepis. Svoje prvé vedomosti uplatnili i v tvorbe plagátov pre fiktívnu výstavu z praveku. Vytvorili krásne dielka plné mamutov, jaskynných ľudí a pravekého napätia. 

     • AUTOPORTRÉT 6.A a 6.B

     • S témou autoportrétu sa naši šiestaci už v minulosti stretli, tentokrát sme však tému autoportrétu poňali v novom rozmere. Deti sa snažili vytvoriť netradičný autoportrét - a to z predmetov, ktoré ich najviac vystihujú. Vznikli zaujímavé umelecké dielka plné kreatívnych nápadov a možno inšpirujú aj vás:)  

     • "KUFOR"

     • Všetci žiaci 2. stupňa pracujú usilovne počas dištančného vzdelávania na rozmanitých výtvarných témach. V rámci výtvarnej výchovy sme sa na chvíľu zasnívali a pokúsili sme sa nakresliť, aké by by to bolo, keby sme mohli ísť na opustený ostrov, kde by neexistoval covid. Ale čo by sme si so sebou zobrali? Na túto neľahkú otázku výtvarne reagovali deti 6. a 8. ročníka.