• Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
   • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

   • 28.04.2021 07:09
   •  

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grosslingova 48, 811 09 Bratislava oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

    Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 12.5.2021

   • Spôsob podania žiadosti:

    • Žiadosť sa vypĺňa elektronicky na  webstránke školy

    (sprístupnená bude až po zápise detí do základnej školy )

    • Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online na stránke školy, ktorá bude zverejnená od 3. do 12. mája 2021 do 24,00 hod. Po tomto termíne bude elektronická prihláška nefunkčná. 

    Elektronická prihláška umožňuje aj nahranie skenu rodného listu dieťaťa a tiež skenu občianskeho preukazu rodičov. Pred odoslaním elektronickej prihlášky si prosím skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje). 

     

    Prehlásenie Prevádzkovateľa ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,811 09 Bratislava, IČO: 31810993:

    Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-50. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

     

    Po vyplnení elektronickej prihlášky  je potrebné ju:

    1. Vytlačiť

    2. Potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)

    3. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    4. Podpísať oboma zákonnými zástupcami                                                                                                                                                                                                             

    Príslušné dokumenty môžete predložiť na kontrolu aj  pri osobnom stretnutí, na ktoré Vás po ukončení podávania elektronických prihlášok vyzveme mailom. 

     

     

     Spôsob doručenia žiadosti

    • Originál žiadosť (podpísaná oboma zák. zástupcami) musí byť doručená v termíne od 3.5.2021 do 12.5.2021 . 
    • Vytlačenú, podpísanú žiadosť (oboma zákonnými zástupcami) môžete aj zaslať poštou na adresu: ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava resp. ju v zalepenej obálke vhoďte do poštovej schránky nachádzajúcej sa pri vstupe do areálu školy. 

    Podmienky prijatia:

    • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019. Prijímanie detí mladších ako tri roky bude v súlade so školským zákonom výnimočné.
    • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
    • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.

    V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

    1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, (MČ Bratislava – Staré mesto)

    2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;

    3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku

     

    Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú posielané do vašej elektronickej schránky , ktorej číslo uveďte v elektronickej prihláške; ( Zákon o eGovernmente č.305/2013 Z.z. ). Preto odporúčame rodičom, aby si aktivovali svoje elektronické schránky a uviedli ich v elektr. prihláške. POZOR nie je to mailová adresa!

    Informácie k "Povinnému predprimárnemu vzdelávaniu pre 5 ročné deti":

    Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

    • Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
    • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ).
    • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej  štyri  hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

     

    Dochádzka do MŠ je pre 5- ročné deti  povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

    Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná:

    • neprítomné môže byť dieťa napríklad z dôvodu choroby, prípadne pre mimoriadne udalosti v rodine
    • neprítomnosť, ktorá trvá päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca,
    • ak bude dieťa dlhšiu dobu neprítomné predloží rodič potvrdenie od lekára
    • v čase školských prázdnin sa neprítomnosť dieťaťa nemusí dokladovať.

    Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

     

    PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE
     

    Nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré k 31.augustu 2021 nedovŕšilo piaty rok veku (ide o deti narodené od septembra 2016 a neskôr – ktorým „zle vychádzajú roky“) a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dávame do pozornosti nasledujúce informácie : 

    Ak ste presvedčení, že je vaše dieťa predčasne vyspelé a teda by mohlo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do základnej školy, postup je nasledovný:


    - objednáte sa na vyšetrenie školskej zrelosti v CPPPaP Brnianska 47, 811 04 Staré Mesto, tel.  02/547 755 60 o čom informujete materskú školu,


    - ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden rok), budete potrebovať aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Potrebnú dokumentáciu - písomný súhlas z CPPPaP, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje.

    Po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy (ak dieťa splní požiadavky na predčasné „zaškolenie“ do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že o rok pôjde automaticky skôr do školy)

    Ak si nie ste istí vhodnosťou predčasného zaškolenia Vášho dieťaťa, konzultujte to najskôr s triednou učiteľkou vášho dieťaťa v MŠ, ktorú aktuálne navštevuje.

    Informovany_suhlas-Pokracovanie_predprimarneho_vzdelavania.docx
    ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA.docx
    Ziadost_o_ind.vzdelavanie-ine_dovody.docx
    Ziadost_o_ind.vzdelavanie_dietata_zo_zdravotnych_dovodov.docx
    Ziadost_o_pokracovanie_v_plneni_predprimarneho_vzdelavania.docx
    Ziadost_o_predcasne_plnenie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.doc
    Lekarske_potvrdenie_o_zdravotnom_stave_dieťaťa.docx

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482