• POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
   • POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

   • 16.03.2021 12:23
    • Milí rodičia predškolákov,

     vybrali sme pre Vás niekoľko základných informácii, ktoré súvisia s prijatým zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

     • Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8. v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 
     • Rodič má zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
     • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok
     •  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahne školskú spôsobilosť alebo vy zvážite, že ešte nedáte dieťa do ZŠ (po starom sa jednalo o "odklad školskej dochádzky", po novom sa bude jednať o pokračovanie predprimárneho vzdelávania), riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe,

      • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)
      • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
      s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
     •  
     • Ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (7. ročné dieťa), začína plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ
     • Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu pred začiatkom plnenia povinného predprimárne vzdelávania nemusia dávať novú žiadosť o prijatie
     • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole kde má trvalý pobyt (teda v spádovej materskej škole), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
     •  Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  
     • Ak ide o dieťa s so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti treba pripojiť aj vyjadrenie príslušné CPPPaP a všeobecného detského lekára pre deti a dorast
     • Povinné predprimárne vzdelávanie sa nezarátava do povinnej školskej dochádzky
     • Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
     • O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie

      Odpovede na vaše otázky k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu
   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482