• ZÁPIS DETÍ A PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     

    Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Súčasťou potvrdenia zdravotnej spôsobilosti  musí byť aj informácia o očkovaní.

    Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.

     

    PODÁVANIE  ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤATA DO MŠ  PREBIEHA

    od 2.5.2022 – do 11.5.2022

     

    1) Prostredníctvom elektronickej prihlášky /e-prihláška/ zverejnenej na  webstránke školy www.zsgrosslingova.sk spolu s nahraním skenu rodného listu dieťaťa a skenu občianskeho preukazu rodičov. Elektronická prihláška do materskej školy bude spustená 1.5.2022.

    POZOR! Po 11.5.2022 bude elektronická prihláška nefunkčná.

     

    Vyplnenú e- prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a potvrdiť zdravotnú spôsobilosť dieťaťa pediatrom, spolu s údajom o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná) Po výzve  zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ Michaely Vrabkovej, doručiť do MŠ.

     

    2) Ak rodič nemá možnosť žiadosť podať elektronicky , môže si ju osobne vyzdvihnúť v listinnej podobe v MŠ, po telefonickej  dohode so zást. riaditeľky školy pre MŠ , Michaelou Vrabkovou.

     

    Ďalšie možnosti podania prihlášky do MŠ:

    - osobne (len po tel. dohode so zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ),

    - poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy :

    ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava, resp.  v zalepenej obálke vhodiť do poštovej schránky nachádzajúcej sa vľavo pri vstupe do areálu školy alebo

    -  e-mailom  odoslaním naskenovaného tlačiva  na: zsgrosba.ms@gmail.com

     

    Na osobné overenie  elektronických aj listinných žiadostí  o prijatie dieťaťa do MŠ a osobných dokumentov budete vyzvaní e-mailom zástupkyňou riaditeľky školy pre MŠ po ukončení zápisu.

     

    Pri osobnom overovaní elektronických žiadostí o prijatie a osobných dokumentov predložíte:

    • originál elektronickú/papierovú žiadosť o prijatie (podpísanú oboma zák. zástupcami, alebo jedným zák. zást. v zmysle nižšie uvedených podmienok )
    • originál rodného  listu dieťaťa,
    • občiansky preukaz zák. zástupcov dieťaťa, príp. rozhodnutie zo súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti
    • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/, zákonný zástupca predloží okrem uvedenej dokumentácie aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia.

     

    Žiadosť vyplnenú elektronicky aj v listinnej podobe je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami! 

     

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

     a)  jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená

    b)  jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov žiadosť podpísať, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať

    c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením (podľa Priloha_c.2.docx) https://www.minedu.sk/data/att/22426.docx

     

    Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (podľa Priloha_c.3.docx) https://www.minedu.sk/data/att/22425.docx

     

    ZÁKONOM USTANOVENĚ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

    Prednostne sa prijíma:

    Spádové ulice v zmysle VZN č.1/2022: Alžbetínska, Bezručova, Bottova, Čulenova, Dostojevského rad, Gajova,Grosslingová (1-69, 2-56), Chalupkova, Jakubovo námestie, Klemensova (párne od č. 4, nepárne od č. 7), Landererova, Lazaretská (párne od č. 26, nepárne od č. 21), Lomonosovova, Mlynské nivy (1-4, 6, 8), Pribinova (po križovatku Košická),Sienkiewiczova, Továrenská
    vzn_2022_001-_spadovost.pdf

    • deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
    • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
    • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku  a ktoré bude v šk. roku 2022/2023 pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe žiadosti zák. zástupcov, pričom predloží spolu so žiadosťou o prijatie do MŠ aj

    - žiadosť o pokračovanie  predprimárneho vzdelávania/ Priloha_c.6-Ziadost_o_pokracovanie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania_22-23.doc/

    -  informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia /Priloha_c.5-_Informovany_suhlas_s_pokracovanim_predprimarneho_vzdelavania.docx/

    - súhlas všeobecného lekára s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania /Priloha_c._4-_suhlas_lekara-_pokracovanie_predprimarneho_vzdelavania.docx/

    - súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

    • dieťa, ktoré nedovŕšilo do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží spolu so žiadosťou  o prijatie aj

    - žiadosť o výnimočné prijatie na predprimárne vzdelávania /Priloha_c.7-_Ziadost_o_vynimocne_prijatie_na_predpr.vzd..doc/

    - súhlas všeobecného lekára s výnimočným prijatím na predprimárne vzdelávanie /Priloha_c.8-_suhlas_lekara-_vynimocne_prijatie_na_predpriarne_vzdelavania.docx/

    - písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci. 

     

    Dôležité:

     Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

     - súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a

     - súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    V priebehu školského roka 2021/2022 riaditeľ materskej školy potvrdzuje plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťom na účely podľa § 28a ods. 5 školského zákona vydaním „potvrdenia“ (Priloha_c.1-_potvrdenie_o_plneni_povinneho_predpr.vzd.docx)

     

    OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ GRÖSSLINGOVA:

     

    V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, po prijatí všetkých detí, ktoré spĺňajú ZÁKONOM USTANOVENÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ budú na základe žiadosti zákonného zástupcu (zástupcu zariadenia) do naplnenia kapacity materskej školy prijaté deti:

     

    • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
    • ktorých súrodenci navštevujú našu ZŠ alebo MŠ Grösslingova 48
    • deti, ktorých ZZ má trvalý pobyt v MČ BA- Staré mesto,
    • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, postupne podľa veku:
    • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
    • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

    V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, môže riaditeľka MŠ za dieťaťa, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) alebo b) školského zákona, prijať iné dieťa, ale len na čas počas individuálneho vzdelávania dieťaťa, ktorému to bolo riaditeľom MŠ povolené rozhodnutím.

     

    Rozhodnutie o prijatí/neprijatí a doručenie rozhodnutia:

    • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 30. júna 2022.
    • Sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa,
    • Sa doručí len jednému zákonnému zástupcovi, ak sa zákonní zástupcovia dohodli a spolu s podanou prihláškou doručili riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (podľa Priloha_c.3.docx)

    https://www.minedu.sk/data/att/22425.docx

    • V prihláške je uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, doručí sa rozhodnutie len na uvedenú adresu,
    • Ak zákonní zástupcovia majú v prihláške rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

     

    Prehlásenie Prevádzkovateľa ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48,811 09 Bratislava, IČO: 31810993:

    Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2017-50. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

     

    Príloha - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

    Potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti_dietata_k_ziadosti_o_prijatie_do_MS.docx
    Potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti_dietata_k_ziadosti_o_prijatie_do_MS.pdf

     

    Prílohy vo formáte docx :

    Priloha_c.1-_potvrdenie_o_plneni_povinneho_predpr.vzd.docx
    Priloha_c.2.docx
    Priloha_c.3.docx
    Priloha_c._4-_suhlas_lekara-_pokracovanie_predprimarneho_vzdelavania.docx
    Priloha_c.5-_Informovany_suhlas_s_pokracovanim_predprimarneho_vzdelavania.docx
    Priloha_c.6-Ziadost_o_pokracovanie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania_22-23.doc
    Priloha_c.7-_Ziadost_o_vynimocne_prijatie_na_predpr.vzd..doc
    Priloha_c.8-_suhlas_lekara-_vynimocne_prijatie_na_predpriarne_vzdelavania.docx

     

    Prílohy v PDF formáte :
    Priloha_c.1-_potvrdenie_o_plneni_povinneho_predpr.vzd.pdf
    Priloha_c.2.pdf
    Priloha_c.3.pdf
    Priloha_c._4-_suhlas_lekara-_pokracovanie_predprimarneho_vzdelavania.pdf
    Priloha_c.5-_Informovany_suhlas_s_pokracovanim_predprimarneho_vzdelavania.pdf
    Priloha_c.6-Ziadost_o_pokracovanie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania_22-23.pdf
    Priloha_c.7-_Ziadost_o_vynimocne_prijatie_na_predpr.vzd..pdf
    Priloha_c.8-_suhlas_lekara-_vynimocne_prijatie_na_predpriarne_vzdelavania.pdf