• Súčasťou inkluzívneho tímu v našej škole je školská psychologička.

     Školská psychologička v našej škole:

     • poskytuje individuálne, skupinové a hromadné psychologické poradenstvo deťom podľa potreby, žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom 
     •  poskytuje poradenstvo rodičom v oblasti výchovných a rodinných problémov,    odporúča vhodnú literatúru a navrhuje spoluprácu s odbornými pracoviskami
     •  navrhuje riešenia pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov
     •  pomáha žiakom prvého ročníka pri adaptácii na školský systém
     •  vykonáva psychologickú diagnostiku
     •  pracuje s triednym kolektívom s dôrazom na preventívne opatrenia
     •  spolupracuje s odbornými zamestnancami z CPPPaP

      

     Mgr. Zuzana Horváthová

     konzultačné hodiny pre rodičov: (po dohode mailom)

     email: zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk

     tel. kontakt: +421 2 5292 3482

      

      

     Naša škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Brnianskej 47A. CPPPaP poskytuje komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť od začiatku školskej dochádzky až po prípravu na povolanie.

     Tím psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov poskytuje:

     • prevenciu sociálno – patologických javov formou rôznych preventívnych a intervenčných programov
     • psychodiagnostické vyšetrenia
     • individuálne a skupinové formy psychologického poradenstva
     • špeciálno – pedagogickú diagnostiku a reedukáciu

      

     Kontakt

     PhDr. Dagmar Kalászová

     psychologička, vedúca oddelenia

     Brnianska 47A

     811 04 Bratislava

     email: klienti@nasaporadna.sk

     tel. kontakt: +421 2 5477 5560

      

     Linky pomoci:

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482