• EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA V MŠ
    • EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA V MŠ

    • 14.11.2021 17:54
    • Milí rodičia, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v našej materskej škole, žiadame o zvýšenú pozornosť vašich mailových schránok v prípade nových pokynov ohľadom chodu materskej školy.

     Ďakujeme za pochopenie
    • viac
    • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
    • Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

    • 28.04.2021 07:09
    •  

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grosslingova 48, 811 09 Bratislava oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

     Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 12.5.2021

    • viac
    • POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
    • POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

    • 16.03.2021 12:23
     • Milí rodičia predškolákov,

      vybrali sme pre Vás niekoľko základných informácii, ktoré súvisia s prijatým zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

      • Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8. v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 
      • Rodič má zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
      • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok
      •  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahne školskú spôsobilosť alebo vy zvážite, že ešte nedáte dieťa do ZŠ (po starom sa jednalo o "odklad školskej dochádzky", po novom sa bude jednať o pokračovanie predprimárneho vzdelávania), riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe,

       • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)
       • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
       s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
      •  
      • Ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (7. ročné dieťa), začína plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ
      • Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu pred začiatkom plnenia povinného predprimárne vzdelávania nemusia dávať novú žiadosť o prijatie
      • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole kde má trvalý pobyt (teda v spádovej materskej škole), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
      •  Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.  
      • Ak ide o dieťa s so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti treba pripojiť aj vyjadrenie príslušné CPPPaP a všeobecného detského lekára pre deti a dorast
      • Povinné predprimárne vzdelávanie sa nezarátava do povinnej školskej dochádzky
      • Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
      • O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie

       Odpovede na vaše otázky k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu
    • viac
    • Oznam o prevádzke MŠ od 8.3.
    • Oznam o prevádzke MŠ od 8.3.

    • 10.03.2021 10:45
    • V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu:
      
     https://www.staremesto.sk/sk/news/view/ziaci-staromestskych-zakladnych-skol-sa-budu-od-8-marca-vzdelavat-online-prezencna-vyuka-je-urcena-len-pre-deti-rodicov-z-kritickej-infrastruktury/section:city
      
     1.  Prevádzka MŠ bude od 8.3 2021 až do odvolania: od 07.30 – do 16.00 hod.
      
     2.Obaja zákonní zástupcovia sú zamestnaní a zároveň ani jeden z nich nemá
     možnosť pracovať z domu a musia pracovať z pracoviska.
      Aspoň jeden zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti
     sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
     alebo antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie
     COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie
     COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto
     osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a
     od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
     Obe tieto podmienky zákonný zástupca preukáže odovzdaním vyplneného a
     podpísaného Čestného vyhlásenia:
      

     3.Počas trvania mimoriadnych opatrení Vás prosíme, aby ste z organizačných dôvodov vždy najneskôr vo štvrtok nahlásili prípadné  zmeny potreby MŠ na nasledujúci týždeň.  Deti, ktoré nebudú navštevovať v MŠ od 8. 3. 2021, je potrebné odhlásiť emailom: zsgrosba.sj@gmail.com. alebo na telefónne číslo: 02/5296 8417, 0917 897 357

     O prípadných ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482