• Povinné predprimárne vzdelávanie

   Povinné predprimárne vzdelávanie

   24.02.2021 19:12
   Vážení rodičia predškolákov,
   radi by sme Vás informovali ozmenách, ktoré vyplývajú znového Zákona č. 209/2019Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. ovýchove avzdelávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.Od školského roku 2021/2022 bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahnepäť rokov veku do 31.8. 2021,plniťpovinné predprimárne vzdelávanie(ďalej PPV)buď vmaterskej škole(ďalej MŠ)alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV vMŠ trvá jeden školský rok. Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad ozískaní PPV.Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahneškolskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne opokračovaníplnenia povinného predprimárneho vzdelávania v,(po starom odklad školskej dochádzky) na základe:písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva aprevencie (CPPPaP, CŠPP) písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti adorastsinformovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  • Konzultačné hodiny pre žiakov so ŠVVP

   09.04.2020 14:24
   Špeciálan pedagogička: 
   Mgr. D. Kuthanová: Pondelok a piatok: 10,00 - 12,00

                                     Utorok, stredu a štvrtok: 8,00 - 10,00
   Asistentka učiteľa:

   Mgr. D. Josayová: Pondelok až štvrtok: 8,00 - 11,00
  • Zápis do 1. ročníka

   09.04.2020 14:20

   Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. 

   Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr do 25. apríla 2020 do 12:00. 

   Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať najneskôr do dvoch týždňov, ale najlepšie bezodkladne, od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

    Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 prvé triedy.

   Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

   Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

    Škola následne vydá Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky, ktoré budú rodičia potrebovať predložiť v materskej škole, aby dieťa mohlo pokračovať v predškolskom vzdelávaní.

    Najneskôr do dvoch týždňov (a najlepšie bezodkladne) od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

   o    občianske preukazy rodičov (zákonných zástupcov)

   o    rodný list dieťaťa (upozornenie – ak je v rodnom liste uvedený otec dieťaťa, povinnou súčasťou prihlášky sú aj jeho úplné údaje, inak je pre nás prihláška neúplná)

   o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

   Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na stiahnutie na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

   Pozor! Elektronická schránka nie je bežná e-mailová adresa. Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci.

   Elektronická prihláška

  • Oznam: ŠvP II. stupeň

   09.04.2020 14:19

   Milí rdočia, 

   prosíme Vás, aby ste zatiaľ neuhrádzali druhú platbu za ŠvP - II. stupeň. Ďakujeme. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482